Waterwijzers voor natuur en landbouw gelanceerd

Gepubliceerd 25 oktober 2018

De Waterwijzer Natuur en de Waterwijzer Landbouw zijn gelanceerd. Deze twee instrumenten geven waterbeheerders en andere partijen inzicht in de relaties tussen klimaat, waterbeheer, landbouw en natuur.

De Waterwijzer Landbouw geeft waterbeheerders en agrariërs een inschatting van het effect van waterhuishoudkundige veranderingen op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door aanpassingen in het waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen of het klimaat. De waterwijzer geeft een inschatting van schade door wateroverlast, droogte of verzilting. De Waterwijzer Landbouw bestaat uit twee varianten: een eenvoudig instrument (WWL-tabel) en diverse gekoppelde modellen die maatwerkberekeningen mogelijk maken.

De Waterwijzer Natuur geeft inzicht in de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de natuurlijke vegetatie. Het instrument kan gebruikt worden om vast te stellen in hoeverre de waterhuishouding aansluit bij bestaande vegetatiedoelen. Hierdoor is het mogelijk om:

  • Te beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat;
  • (Nieuwe) locaties te vinden die hydrologisch geschikt zijn voor natuurontwikkeling;
  • De waterhuishouding te optimaliseren ten behoeve van de natuur.

De Waterwijzers zijn ontwikkeld door circa 20 partijen onder de regie van STOWA. Beide instrumenten kunnen tegelijk worden ingezet voor een integrale optimalisatie van de waterhuishouding in een gebied, waarvan zowel landbouw als natuur profiteren.

Meer informatie


waterwijzer