Veel belangstelling voor financiële ondersteuning uitvoeringsprojecten

Gepubliceerd 26 april 2019

Op veel plekken in het land ontstaan mooie initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. Dat blijkt wel uit het overweldigend aantal aanvragen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontving voor financiële ondersteuning van pilots uitvoeringsprojecten. IenW wil de uitvoering bij koplopers versnellen en de aanpak van urgente problematiek mogelijk maken.

Het ministerie ontving 40 aanvragen, voor een totaalbedrag van ruim 37 miljoen euro. Alle pilotvoorstellen zijn nu beoordeeld. Omdat er zoveel meer is ingediend dan verwacht, heeft het ministerie keuzes moeten maken. Daarbij hebben, na een toets op de indieningscriteria, overwegingen als geografische spreiding, spreiding over stedelijk en landelijk gebied en thematiek een rol gespeeld. Op basis daarvan zijn drie voorstellen geselecteerd. Het gaat om uitvoeringsprojecten in Utrecht, Groningen en Limburg.

Klimaatadaptieve herstructurering van woonwijken

Aan de vooravond van een volgende bouwopgave wil de regio Utrecht leren van uitvoeringsprojecten in verschillende typen wijken: een naoorlogse wijk, een bloemkoolwijk, een nieuw centrumgebied, een historische dorpskern in veengebied en villawijken. De gemeenten Nieuwegein, Utrecht, Zeist, Houten en Stichtse Vecht dienden een aanvraag in met als doel een aanpak te ontwikkelen voor de woningbouwopgave waarin klimaatadaptatie volledig is geïntegreerd. De leereffecten en de ervaringen van de uitvoeringsprojecten worden onderzocht door de Universiteit Utrecht.

Koppelkansen klimaatadaptieve inrichting en aardgasvrije wijk

Als onderdeel van een CO2-vrije gemeente in 2035, legt de gemeente Groningen in de wijk Paddepoel een warmtenet aan. De wijk is een proeftuin in het programma Aardgasvrije wijken. De gemeente voert ook een stresstest uit om klimaatadaptatie in de wijk te kunnen realiseren. Op die manier wil de gemeente, in samenwerking met de provincie, waterschappen, wijkvertegenwoordiging, VVE’s en bewonersinitiatieven, het aanleggen van het warmtenet koppelen aan de klimaatopgave. Het project dient als ‘living lab’ binnen het onderzoekstraject ‘Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie’ van de Hanze Hogeschool.

Gebiedsaanpak

Limburg heeft onvoldoende bergings- en afvoercapaciteit om regenwater na een hevige bui snel af te voeren. Dat bleek na forse wateroverlast in 2016 en eerdere jaren. In de gemeente Meerssen wordt nu gewerkt aan een intensieve gebiedsaanpak, zodat de gemeente klimaatadaptief kan worden. Meerssen moet daarmee als voorbeeld dienen voor anderen. De aanpak bestaat uit vier onderdelen: het vergroten van de infiltratiecapaciteit in het landelijk gebied, waterafvoer en berging in stedelijk gebied, extra waterbuffers in het watersysteem en het stimuleren van schadebeperking aan de eigen woning door eigenaren. Bij dit project zijn Waterschap Limburg, provincie Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer en de Waterleidingsmaatschappij Limburg betrokken.

Leereffecten

Het ministerie van IenW maakt met de indieners van de drie geselecteerde voorstellen in de komende periode nadere afspraken over de inhoud en financiering van de pilots. Die afspraken leiden uiteindelijk tot een bestuursovereenkomst. Dit proces levert kennis en ervaringen op waar andere lokale of regionale overheden van kunnen profiteren.