Erfgoed inzetten bij klimaatadaptatie? Meld je tot 1 december aan voor de Erfgoed Deal

Gepubliceerd 14 november 2019

Heb je als gemeente of provincie een project waarin je erfgoed inzet bij ruimtelijke opgaven? Zoals klimaatadaptatie, de energietransitie, stedelijke groei of krimp? Dan kun je dit project nog tot 1 december indienen voor de Erfgoed Deal.

Erfgoed Deal

Wat is de Erfgoed Deal?

De Erfgoed Deal is op 21 februari 2019 ondertekend door minister van Engelshoven en verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De ambitie van deze deal is om het belang van erfgoed in de leefomgeving te versterken. Of zoals de minister in februari zei: ‘De komende jaren staan we voor grote ruimtelijke opgaven: wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe energie moet worden opgewekt en getransporteerd. Bij de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. En onze steden groeien verder terwijl in andere gebieden bevolkingsdaling en leegstand problemen veroorzaken. Al deze opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen. Bij de opgaven voor de toekomst kunnen we leren van ons erfgoed. En daarmee kunnen we ons erfgoed veiligstellen voor de toekomst.’

Project indienen

Gemeenten en provincies kunnen een projectvoorstel indienen via het aanmeldformulier op deze pagina van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na de aanmelding krijg je een uitnodiging voor een pitch in december. Daarna wordt het project beoordeeld en voorgelegd aan de stuurgroep Erfgoed Deal. Keuren zij het project goed? Dan krijg je de uitkering toegekend in het gemeente- of provinciefonds. Je kunt projecten elk jaar op 2 momenten indienen: voor 1 mei en voor 1 december. De Erfgoed Deal loopt tot en met 2022.

Samenwerkingsverband

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten,  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Vragen?

Heb je vragen? Mail dan naar erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl. Begin 2020 staat alle informatie over de Erfgoed Deal op www.erfgoeddeal.nl. Deze website is nu nog in aanbouw.