LIFE IP: subsidieaanvraag bijna klaar

Gepubliceerd 20 februari 2019

Een consortium van partijen werkt – onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – aan het indienen van een Europese LIFE IP subsidieaanvraag. De concept note (eerste fase) is positief ontvangen; in december kwam groen licht vanuit Brussel voor het indienen van een full proposal. De deadline hiervoor is 14 maart. De LIFE IP subsidie is bedoeld voor het versnellen van de implementatie van de NAS – en daarmee de transitie naar een klimaatproof Nederland.

24 partners

De consortiumvorming voor LIFE IP verloopt voorspoedig. Op dit moment bestaat het project uit 24 partners: ministerie van IenW (inclusief KNMI en Rijkswaterstaat), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (inclusief RIVM), provincie Noord Brabant, provincie Overijssel, provincie Zuid Holland, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waternet, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Breda, gemeente Dordrecht, gemeente Gouda, gemeente Groningen, gemeente Rotterdam (daarbinnen de GGD), Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Stichting Van Hall Larenstein, Climate Campus, LTO Nederland en ProRail.

Optimale afstemming

Het LIFE IP-traject biedt de partners de mogelijkheid deskundigheid op het gebied van klimaatadaptatie te bevorderen en te versterken. LIFE IP NAS doet dit door de verbinding te leggen tussen klimaatadaptatie en staand (sectoraal) beleid, maar ook door de verbinding te leggen met de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie. Doordat de ministeries meedoen met LIFE IP, is een optimale afstemming te verwachten tussen alle programma’s en projecten.

LIFE IP is gericht op het aanpakken van vijf barrières (gezamenlijk tot stand gekomen met de stakeholders/partners):

  1. Kennis en kunde over de effecten van klimaatverandering (korte/middellange/lange termijn) en de effecten/effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen zijn onvoldoende toegankelijk, begrijpelijk of beschikbaar voor decentrale actoren.
  2. Klimaatadaptatie krijgt onvoldoende aandacht op de bestuurlijke agenda’s doordat het een langetermijn-agenda betreft.
  3. Er is een groot verschil in (gedeeld) urgentiebesef tussen verschillende sectoren, partijen, regio’s en tussen publieke en private actoren, en daarmee in de aanpak van klimaatadaptatie en afstemming met andere opgaven.
  4. De aanpak van klimaatadaptatie is op alle niveaus te verkokerd, zowel binnen als tussen overheden en andere actoren, en bemoeilijkt daardoor een integrale aanpak.
  5. Klimaatadaptatie kan gepaard gaan met hoge investeringen.

De activiteiten zoals beschreven in LIFE IP richten zich nadrukkelijk op de sectoren van de NAS, maar zijn ook verbonden met de activiteiten vanuit het Deltaprogramma, met name als het gaat om monitoring, netwerkactiviteiten (zo vindt er samenwerking plaats met het team Samen Klimaatbestendig) en kennisdisseminatie (onder meer via de Klimaateffectatlas). Daarnaast wordt de steun vanuit DPRA en de koepels formeel bekrachtigd door middel van steunbrieven.

Laatste hand

Het schrijfteam legt de laatste hand aan de aanvraag: het redigeren van de projectvoorstellen en het invullen van verplichte formulieren (inclusief het verkrijgen van handtekeningen van bestuurders en directeuren van de partners). Dit loopt voorspoedig, vanwege de tijdig ingezette voorbereiding. Op 8 maart zal de definitieve aanvraag worden getekend door Peter Heij en zal deze op 14 maart worden ingediend in Brussel.


Afbeelding LIFE IP

Meer informatie