Nieuwe hulpmiddelen voor gesprek over klimaatadaptatie

Gepubliceerd 11 maart 2019

De stresstesten zijn (bijna) uitgevoerd en de risicodialoog met de omgeving wordt voorbereid. De opgaven voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming zijn zo goed mogelijk in beeld. Voor het gesprek met de omgeving en bestuurders is het goed om te weten welke bedragen hierbij horen, welke adaptatiemaatregelen mogelijk zijn en hoeveel die helpen. Twee hulpmiddelen kunnen hier goed bij helpen: de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad.

Klimaatschadeschatter (KSS)

Veel gemeenten hebben een stresstest uitgevoerd. De kaarten helpen bij het agenderen van klimaatadaptatie. Maar wat betekenen deze kaarten nu? Om hoeveel schade gaat het ongeveer? De Klimaatschadeschatter geeft een indruk van de klimaat-gerelateerde schade. De Klimaatschadeschatter (KSS) kwantificeert de toekomstige schade door wateroverlast, hitte, droogte en het restrisico van de dijkbescherming. In de Klimaatschadeschatter klik je op een gemeente en er verschijnt een tabel die deze schades samenvat. De informatie is gratis beschikbaar en alle gegevens zijn openbaar.

Het kwantificeren van schade door klimaatverandering is complex; er zijn  grote onzekerheden. Schaderelaties zijn lastig af te leiden, er is sprake van bandbreedtes in de klimaatscenario’s en er zijn verschillende modelkeuzes mogelijk. De Klimaatschadeschatter geeft daarom een eerste indicatie op basis van gegevens uit de Klimaateffectatlas en uit de literatuur. Daarnaast is er een stappenplan ontwikkeld waarmee de schadeschatting uitgevoerd kan worden op basis van eigen informatie. Daarmee kunnen gebruikers zelf de verdieping opzoeken.

Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS)

De Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) is een hulpmiddel voor het verkennen en vergelijken van de effecten én kosten van adaptatiemaatregelen in een straat, buurt of wijk. Via één ruimtelijke tool wordt veel kennis ontsloten over de effecten van maatregelen voor regenwateroverlast, droogte en hitte. De tool is geschikt voor gebruik bij het gesprek met de omgeving, als onderdeel van de risicodialoog. Bijvoorbeeld tijdens interactieve bijeenkomsten met bewoners en bedrijven, met professionals of met bestuurders. De toolbox kan ook individueel worden gebruikt om mogelijke maatregelen te verkennen. De TKS bevat zo’n veertig maatregelen.

De twee hulpmiddelen zijn ontwikkeld door de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS), een samenwerkingsverband van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie, STOWA, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen. De Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad zijn binnenkort (vóór 1 april) voor iedereen gratis beschikbaar op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.


NKWK KBS