Vitale en Kwetsbare Infrastructuur: de regio’s aan zet

Gepubliceerd 11 maart 2019

Het project Nationale Aanpak Vitaal en Kwetsbaar (V&K) werkt aan het waterrobuust maken van vitale en kwetsbare infrastructuur in Nederland. Het doel is schade aan mens, milieu en economie bij een overstroming te beperken. De afgelopen jaren is hieraan gewerkt op rijks- en regionaal niveau. Provincies zullen een leidende rol nemen in het versterken van de link tussen rijk en regio’s. Limburg en Gelderland zijn inmiddels begonnen met pilots.

De deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (september 2014) bevat afspraken om dertien nationale vitale en kwetsbare functies beter bestand te maken tegen overstromingen. Uiterlijk in 2050 moeten die afspraken hebben geleid tot een waterrobuuste infrastructuur in Nederland.

“Het project V&K zorgt voor de uitvoering van die afspraken”, zegt Erik Schumacher van het Programmateam DPRA. “V&K valt onder het Deltaprogramma RA en wordt aangestuurd door de Stuurgroep RA.”

Elkaar opzoeken

“In 2018 heeft de Stuurgroep RA gevraagd om een sterkere verbinding tussen rijk en regio binnen het project V&K”, vervolgt Schumacher, “omdat maatregelen om infrastructuur beter bestand te maken tegen overstromingen, juist op lokaal en regionaal niveau genomen moeten worden. De provincies nemen hierin een leidende rol. Limburg en Gelderland zijn intussen begonnen met pilots, om te ondervinden hoe dat het beste kan en of dit ook het juiste schaalniveau is.”

Bij de pilots zijn meerdere partijen betrokken: de veiligheidsregio’s, de aanbieders van vitale infrastructuur en de departementen. Schumacher: “Uiteindelijk is het doel om de vitale en kwetsbare functies in te bedden in de standaard DPRA-aanpak van stresstest, risicodialoog en uitvoeringsagenda.”

De afgelopen periode hebben de departementen de bevindingen van vier regionale pilots besproken: Westpoort Amsterdam, Botlek Rotterdam, Zeeland en IJsselvecht-Delta. Schumacher: “Een van de conclusies is, dat juist door elkaar op te zoeken, duidelijk wordt waar het rijk aan zet is en waar een regionale aanpak efficiënter is.”

Symposium

“De Stuurgroep RA benadrukt het belang van klimaatstresstests”, besluit Schumacher, “en van dialogen die op provinciaal niveau kwetsbaarheden in beeld brengen en maatregelen formuleren. Het is belangrijk dat die zo goed mogelijk aansluiten op de Impactanalyses naar overstromingen, die de Veiligheidsregio’s uitvoeren.”

De pilots in Gelderland en Limburg zullen wat dat betreft waardevolle kennis en lessen opleveren, aldus Schumacher. “Die worden gebundeld in een handreiking waarmee de overige provincies hun voordeel kunnen doen”, zegt hij. “In het najaar vindt een symposium of workshop plaats. Daar delen we deze handreiking en ervaringen met de brede V&K-community.”

Daarnaast zal de aanpak de komende tijd worden verbreed naar andere klimaatdreigingen, zoals extreme buien, hitte en droogte.