Opgaven in de stad slim aanpakken met de City Deal Openbare Ruimte

Gepubliceerd 11 december 2020

Het wordt steeds drukker in de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond. Tegelijk moeten in diezelfde openbare ruimte verschillende grote opgaven aangepakt worden. Hoe zorg je ervoor dat je die opgaven allemaal kunt aanpakken en dat ze goed op elkaar aansluiten? Om tot een efficiënte aanpak te komen hebben vier grote steden samen met de ministeries LNV en BZK de City Deal Openbare Ruimte ondertekend. Vrijdag 11 december sluiten zes gemeenten, twee ministeries en verschillende kennisinstellingen zich daarbij aan.

Wat is de City Deal Openbare Ruimte?

In de City Deal Openbare Ruimte willen de partijen eerst in kaart brengen welke opgaven er liggen, welke planningen er zijn en welke investeringen er nodig zijn. Op basis daarvan willen ze samen een aanpak ontwikkelen om de stedelijke opgaven die er liggen te integreren met de volgende transitieopgaven: klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, circulaire economie en een gezonde en natuurinclusieve stad.

Wie hebben de City Deal ondertekend?

De steden Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Den Haag hebben samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 29 oktober 2020 de City Deal Openbare Ruimte ondertekend. Vrijdag 11 december sluiten Amersfoort, Dordrecht, Tilburg, Zoetermeer en Apeldoorn zich hierbij aan, samen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doen ook de volgende kennisinstellingen mee: Platform31, Stadswerk, CROW, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), RIONED, Deltares, Naturalis, CBS, Mijnaansluiting, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Centrum Ondergronds Bouwen (COB).

Hoe wordt de aanpak ontwikkeld?

De City Deal loopt voor een periode van drie jaar. De partijen ontwikkelen samen een aanpak door de volgende acties uit te voeren:

  • De steden experimenteren met casusgebieden.
  • De steden wisselen kennis en ervaring uit de eigen praktijk met elkaar uit.
  • Ze ontwikkelen methoden die je in de praktijk kunt toepassen.
  • De steden signaleren nationale knelpunten, zodat de ministeries die weg kunnen nemen.
  • De partijen breiden succesfactoren uit, zodat andere steden ze ook kunnen toepassen.

De focus van de aanpak ligt vooral op het ontwikkelen van instrumenten voor meerjarenplanning, financiering, gebruik van data, ruimtelijke ordening en sturen op maatschappelijke waarde. Het doel hiervan is om bestaande, losse projectsuccessen te ontwikkelen tot een structurele aanpak.

Onderdeel van Agenda Stad

De City Deal Openbare Ruimte is onderdeel van Agenda Stad. Hierin werken steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. Dat doen ze in de vorm van City Deals. Een City Deal heeft als doel om innovatie te stimuleren bij grote stedelijke veranderopgaven en maatschappelijke vraagstukken. De City Deal koppelt enkele steden, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar en aan de ministeries die voor het beleid van die opgaven en vraagstukken verantwoordelijk zijn. Samen kunnen zij werken aan een nieuwe aanpak, onder andere door bestaande praktijken en vormen van financiering ter discussie te stellen. Er zijn op dit moment 23 City Deals ondertekend. Daarvan zijn er inmiddels 13 afgerond, waaronder de City Deal Klimaatadaptatie.

Interesse?

Wil je meer weten over de City Deal Openbare Ruimte? Of heb je interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Agenda Stad.