Hoe worden natuurlijke klimaatbuffers een vanzelfsprekende oplossing?

Gepubliceerd 9 maart 2020

Sinds 2008 werkt de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers aan 70 natuurlijke klimaatbuffers. Hun missie is dat natuurlijke klimaatbuffers in 2022 een vanzelfsprekende oplossing zijn geworden. Wageningen Environmental Research (WENR) heeft een tussentijdse evaluatie geschreven over deze ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Wat zijn natuurlijke klimaatbuffers en wat staat er in de evaluatie?

Wat zijn natuurlijke klimaatbuffers?

Klimaatbuffers zijn gebieden waar klimaatadaptatie en -mitigatie wordt toegepast door ruimte te geven aan natuurlijke processen. Klimaatbuffers kunnen helpen om water vast te houden en op te vangen, watertekorten te voorkomen, gebieden te verkoelen en kooldioxide in de atmosfeer te verminderen. Er zijn zes verschillende soorten klimaatbuffers:

  • Biobouwers: dit zijn planten of schelpdieren die een bank vormen langs de kust. Deze levende golfdempers groeien mee met de zee, waardoor de kust sterker wordt.
  • Koolstof-sink: CO2 vastleggen door veenherstel, uitbreiding van zoutmoerassen, schelpdierbanken, zeegrasvelden en opslibbing van kwelders.
  • Groene airco: verkoelende werking van groen en water.
  • Natuurlijke spons: water vasthouden in natuurgebieden die hoger liggen, zodat er in lagere gebieden minder wateroverlast ontstaat.
  • Levende kust: een natuurlijke inrichting van de kust, bijvoorbeeld duinen met vrij stuivend zand en natuurlijke kwelders die golven remmen.
  • Groenblauwe ruimte: ruimte voor water in en om lagergelegen natuurgebieden en in natuur langs de grote rivieren, om grote hoeveelheden water te kunnen opvangen.

Wat staat er in de evaluatie?

Hoe dragen natuurlijke klimaatbuffers bij aan klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, natuurdoelen en economie? Daar geven de auteurs in deze evaluatie (pdf, 3.5 MB) antwoord op. Daarnaast hebben ze onderzocht wat er nodig is om de natuurlijke klimaatbuffer standaard op te nemen in beleid. Want dat doen overheden nog niet standaard, al zijn er al wel veel succesvolle initiatieven. De uitdaging is om van al die losse initiatieven te komen tot een samenhangende aanpak op nationaal niveau. De auteurs doen hiervoor een aantal aanbevelingen aan overheden, zoals:

  • Koppel natuurlijke klimaatbuffers in omgevingsvisies aan klimaatadaptatie, energietransitie en verduurzaming van de economie.
  • Betrek onderzoekers en bedrijven bij de monitoring van effecten die natuurlijke klimaatbuffers hebben. Zo kun je innovatiedilemma’s overwinnen en het draagvlak voor natuurlijke klimaatbuffers vergroten.