OSKA start verkenning standaarden voor ophoogmaterialen tegen bodemdaling

Gepubliceerd 18 december 2020

In grote delen van Nederland daalt de bodem, waardoor bijvoorbeeld wegen en huizen verzakken. Klimaatverandering versterkt dit proces. Met innovatieve ophoogmaterialen kan bodemdaling worden verminderd. Standaarden kunnen bijdragen aan het garanderen van de kwaliteit van innovatieve ophoogmaterialen. OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) gaat binnenkort in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning doen naar deze standaarden.

Wat is nodig om tot goede standaarden te komen?

Om tot goede standaarden te komen, gaat OSKA eerst verkennen op welke punten overheden, bedrijven en kennisinstellingen behoefte hebben aan eenduidige afspraken over de eigenschappen van innovatieve ophoogmaterialen. Ook zal het tijdens de verkenning in beeld brengen welke standaarden er al zijn en wat daarin geregeld is. De bevindingen uit de verkenning worden verwerkt in een rapport met aanbevelingen om standaarden aan te passen of te ontwikkelen. Het rapport vormt de opstap om uiteindelijk de standaarden ook echt te gaan aanpassen. Het uiteindelijke doel is dat innovatieve ophoogmaterialen grootschalig op een verantwoorde en effectieve manier toegepast kunnen worden.

Focus van de verkenning

Begin 2021 start de werkgroep met de verkenning. De scope waarbinnen de verkenning plaatsvindt, is het gebruik van innovatieve ophoogmaterialen bij de aanleg van infrastructuur in stedelijk en landelijk gebied, met aandacht voor milieu-hygiënische eisen. Om de vergelijking van materialen of technieken mogelijk te maken, kijkt de werkgroep onder andere naar bestaande standaarden voor de beoordelingsmechaniek van technieken met neveneffecten.

Deelnemen aan verkenning?

Ben je betrokken bij het toepassen van innovatieve ophoogmaterialen en wil je deelnemen aan deze verkennende werkgroep? Neem dan contact op met het secretariaat van OSKA via jeske.bleeker@nen.nl.

Meer over OSKA

OSKA is een platform van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Het heeft als doel dat nieuwe inzichten over de effecten van klimaatverandering hun weg vinden in standaarden, zodat Nederland beter bestand wordt tegen de effecten van het veranderende klimaat.


Meer informatie