Provincies werken samen aan een klimaatbestendig Nederland

Gepubliceerd 26 mei 2020

Provincies in Nederland doen al veel om zich voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Maar om echt klimaatbestendig te worden, is het nodig dat de provincies duidelijke afspraken maken met elkaar en met andere overheden en partijen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft daarom haar visie en uitgangspunten over een klimaatbestendig Nederland beschreven in het position paper Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland!

Verbinding met grote ruimtelijke opgaves

De grootste kans voor de provincies ligt in het verbinden van klimaatadaptatie met grote ruimtelijke opgaves zoals woningbouw, regionale ruimtelijke inrichting en de energietransitie. De provincies streven naar een gezonde, groene leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat met genoeg betaalbare woningen, een goede bereikbaarheid en een innovatieve economie. Die thema’s zijn heel geschikt om te koppelen aan klimaatadaptatie. Daarin onderscheiden ze zich van gemeenten en waterschappen, die zich bij klimaatadaptatie vooral richten op het watersysteem en de openbare ruimte in en om de stad.

Zeven uitgangspunten

Bij de gezamenlijke aanpak van klimaatadaptatie hebben de provincies zeven uitgangspunten. Een aantal daarvan zijn:

  • Provincies benaderen klimaatadaptatie breed: het gaat niet alleen over overstromingen en wateroverlast, maar ook over hitte en droogte. Daarnaast willen ze klimaatadaptatie zoveel mogelijk meekoppelen met andere opgaven.
  • Provincies werken intensief samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk en maatschappelijke partners.
  • Provincies geven het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door provinciale wegen, fietspaden, natuur en openbaar vervoer klimaatadaptief te maken.

Zeven ruimtelijke opgaven

Bijna alle grote opgaven krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering. De provincie wil verschillende opgaven slim combineren, om meer doelen tegelijk te kunnen halen. Dit zijn de opgaven waarbij klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel is:

  • Woningbouw: klimaatbestendig en waterrobuust wonen
  • Duurzame bedrijventerreinen en kantoorlocaties
  • Goede inrichting en slim gebruik van water in Nederland
  • Energietransitie en klimaatakkoord
  • Vitaal landelijk gebied: versterking biodiversiteit en landschap, en duurzame landbouw
  • Regionale bereikbaarheid door klimaatbestendige infrastructuur
  • Vitale en kwetsbare functies bestand tegen klimaateffecten

We doen het samen!

In het document wijzen de provincies op hun eigen verantwoordelijkheid en de rollen die ze vervullen. Daarnaast vragen ze ook om de inzet van het Rijk, de waterschappen, gemeenten en de maatschappij. Een klimaatbestendig Nederland bereik je tenslotte alleen samen.