Europese Commissie komt met nieuwe klimaatadaptatiestrategie

Gepubliceerd 11 maart 2021

De Europese Commissie heeft op 24 februari een nieuwe klimaatadaptatiestrategie gepubliceerd. Deze strategie geeft richting aan het doel van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal én klimaatbestendig te zijn. Zo wordt Europa minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Wat valt op aan deze nieuwe klimaatadaptatiestrategie?

De nieuwe adaptatiestrategie is anders dan de oude uit 2013. Die was er nog erg op gericht om de problemen van klimaatverandering in beeld te krijgen. Maar deze nieuwe adaptatiestrategie wil aanzetten tot acties om oplossingen te bedenken en maatregelen te nemen. Hij heeft vier uitgangspunten:

  • Adaptatie moet gebaseerd zijn op meer en betere kennis.
  • Voor adaptatie is een integrale aanpak nodig die sociaal is en breed gedragen wordt.
  • Adaptieve acties en uitvoering moeten snel gaan.
  • Adaptatie moet bijdragen aan internationale uitdagingen rond het klimaat.

Meer kennis

De Europese Commissie wil de kennis over klimaatadaptatie verder ontwikkelen. Kennisplatforms spelen hierbij een belangrijke rol. Er moet meer inzicht komen in de gevolgen van klimaatverandering om zo maatregelen te kunnen nemen die de gevolgen verminderen. Wat zijn daarnaast de kosten en de baten van mogelijke maatregelen? Ook wil de Europese Commissie betrouwbare informatie over klimaatschade om de juiste investeringen voor de toekomst te kunnen doen. In de adaptatiestrategie staat ook dat er meer kennis moet komen over de relatie tussen klimaatrisico’s, gezondheid, kwetsbare gebieden en sociale ongelijkheid. Daarom wil de Europese Commissie een Europees Observatorium voor Klimaat en Gezondheid opzetten.

Integrale aanpak

Het is nodig om ervoor te zorgen dat klimaatadaptatie integraal deel uitmaakt van alle beleidsterreinen, onder op het gebied van belastingen. Daarmee voorkom je dat ander beleid klimaatadaptie in de weg zit, en zorg je ervoor dat adaptatiemaatregelen andere beleidsterreinen versterken. Zo kunnen nature-based-solutions behalve milieuvoordelen ook sociale en economische voordelen hebben. De ambitie van een integrale aanpak is  ook dat klimaatadaptatie breed gedragen wordt en deel uitmaakt van het beleid op alle overheidsniveaus. Dit beleid moet alle economische sectoren en alle groepen in de samenleving helpen. De Europese Commissie wil daarom ook lokale initiatieven ondersteunen, onder andere door middel van het Covenant of Mayors. Dit convenant helpt steden om adaptatiestrategieën op te stellen en uit te voeren.

Sneller

Volgens de nieuwe adaptatiestrategie moet Europa zich ook sneller aanpassen aan klimaatverandering. Overheden en bedrijfsleven moeten daarom meer in klimaatadaptatie investeren. De Europese Commissie kan hierbij rekenen op de steun van de Europese Investeringsbank. Ook voor verzekeraars is klimaatadaptatie van belang, omdat veel economische schade door klimaatverandering nog niet verzekerd is. De Europese Commissie geeft speciale aandacht aan de beschikbaarheid van zoetwater, wat essentieel is om Europa klimaatbestendig te maken. Daarom wil ze waterbeheerders stimuleren om rekening te houden met klimaatrisico’s en maatregelen bevorderen die het watergebruik verminderen.

Internationaal

Op internationaal niveau wil de Europese Commissie dat de EU een grotere rol gaat spelen. Door klimaatverandering kunnen internationale spanningen namelijk groter worden. De Europese commissie wil dit voorkomen door met landen afspraken te maken. Een internationaal actievere rol zorgt er ook voor dat de EU meer kennis uitwisselt over klimaatadaptatie buiten Europa.