Groen in de stad: van decor tot hoofdrol

Gepubliceerd 15 juli 2021

Vergroening van steden is hard nodig. Niet alleen om de biodiversiteit te vergroten en ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Groen draagt ook bij aan een goede luchtkwaliteit, het woongenot, gezond leven en recreatie. Maar in de praktijk blijkt het voor gemeenten vaak lastig om te vergroenen en het groen duurzaam te beheren. Bovendien komt vergroening door de toenemende druk op de ruimte in steden in de verdrukking. Het rapport ‘Duurzaam groen moet je doen’ verkent wat er nodig is om steden echt duurzaam te vergroenen. Het geeft ook handvatten voor gemeenten om hiermee aan de slag te gaan.

Wat moet er anders?

Op veel plekken heeft groen nu nog de functie van ‘decor’: prettig om naar te kijken. Het heeft vaak geen andere, functionele waarde. Terwijl groen juist aan zo veel maatschappelijke opgaven kan bijdragen, of er zelfs een voorwaarde voor is. Zo is groen noodzakelijk voor klimaatadaptatie, gezondheid en biodiversiteit. Om de functionele waarden van groen beter te benutten, is het nodig dat er een integrale blik komt op groen. Dat betekent dat gemeenten het onderwerp vanuit verschillende disciplines benaderen, en dat groen zelfs leidend kan zijn in de ruimtelijke inrichting.

‘Voor het toepassen van duurzaam groen is een integrale aanpak noodzakelijk, waarbij de kennis beter verspreid dient te worden onder alle betrokken disciplines.’

Wat is er nodig om duurzaam te vergroenen?

Om op een integrale manier te kunnen vergroenen is naast een andere denkwijze ook een andere werkwijze nodig. Niet meer per sector kijken naar specifieke opgaven, maar in samenhang. Groen is daarbij niet meer de sluitpost in de gemeentelijke begroting, maar wordt vanaf het begin meegenomen in beleid. Hiervoor is bij sommige gemeenten een cultuuromslag nodig. Nu worden plannen vaak gemaakt vanuit één beleidsdoel, met een beperkte blik op groen. De nieuwe omgevingsvisie, die een integrale visie voor de leefomgeving geeft op de lange termijn, biedt handvatten om vanaf het begin vanuit verschillende disciplines samen aan groene gebiedsplannen te werken.