Interview met werkregio’s over voortgang ambities DPRA

Gepubliceerd 10 juni 2021

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Samen Klimaatbestendig driekwart van alle 45 werkregio’s geïnterviewd. Het doel hiervan is om de afspraken met hen uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) te monitoren en evalueren. In een voortgangsrapportage koppelt Samen Klimaatbestendig de uitkomsten van de interviews terug aan de werkregio´s.

Hoe staat het ervoor?

De Voortgangsrapportage DPRA (pdf, 1.4 MB) schetst eerst een overkoepelend beeld van de voortgang. Eén van de uitkomsten is dat de ambities voor klimaatadaptatie inmiddels bij alle overheden bekend zijn. Verder verschilt de aanpak en rolopvatting per organisatie, en zijn er verschillende hobbels die genomen moeten worden. In de rapportage vind je ook per ambitie hoever overheden zijn en hoe ze de ambitie invullen.

Wat is lastig en wat moet beter?

Tegen welke grenzen loopt klimaatadaptatie volgens de werkregio´s aan en waar zou het DPRA meer oog voor moeten hebben? Geen makkelijke vragen, maar er kwamen veel waardevolle antwoorden. Zo noemen veel van de geïnterviewden de overgang lastig van projectmatig naar procesmatig en cyclisch werken. Daarvoor zijn andere competenties nodig, en die zijn niet zomaar ineens beschikbaar. Ook is er een strategische aanpak nodig voor de lange termijn, wat lastig samengaat met bijvoorbeeld de vierjarige termijn van een gemeenteraad. En er is behoefte aan meer capaciteit en financiële middelen voor klimaatadaptatie.

Wat werkt goed?

Naast alle uitdagingen zijn er ook verschillende organisaties die successen ervaren met klimaatadaptatie. Waardoor komt dat? Welke factoren zorgen ervoor dat het daar slaagt? Dit hangt voor een deel af van de aandacht die de organisatie aan het thema wijdt, wie de ‘klimaattrekker’ en het team zijn, en of ze een goede balans vinden tussen wat er speelt op korte en op lange termijn. Wat ook vaak werkt, is een extreme weergebeurtenis aangrijpen om te laten zien hoe belangrijk klimaatadaptatie is.

Versterken van DPRA

De uitkomsten van de voortgangsrapportage worden ook gebruikt voor de teksten van het Deltaprogramma 2022. Verder gebruikt het DPRA-team de uitkomsten bij de verdere ontwikkeling en versterking van de aanpak van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.