Kansenkaarten Natuurlijke Klimaatbuffers helpen om samen te werken met de natuur

Gepubliceerd 8 december 2021

De Klimaateffectatlas heeft er nieuwe kaarten bij gekregen: de kansenkaarten Natuurlijke Klimaatbuffers. Deze kaarten brengen in beeld waar mogelijkheden liggen om de gevolgen van klimaatverandering op een natuurlijke manier tegen te gaan. Daarbij gaan de kaarten uit van de ondergrond en het watersysteem.

Wat zijn natuurlijke klimaatbuffers?

Natuurlijke klimaatbuffers, ook wel Naturebased Solutions, zijn gebieden waarin natuurlijke processen de ruimte krijgen. Bijvoorbeeld door rivieren te verbreden, door beken hun natuurlijke loop terug te geven of door kwelders op te hogen. Daarmee maak je de gebieden robuuster, waardoor ze makkelijker meebewegen met klimaatverandering. Klimaatbuffers kunnen bijvoorbeeld regenwater vasthouden en opvangen, watertekorten voorkomen, hitte tegengaan en kooldioxide uit de atmosfeer vastleggen. Zo bieden klimaatbuffers oplossingen voor uitdagingen van klimaatverandering én verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland.

Kaarten om plan- en beleidsmakers te inspireren

Je kunt de kansenkaarten Natuurlijke Klimaatbuffers gebruiken om te zien waar je klimaatopgaven kunt koppelen aan natuurlijke oplossingen. Waar kun je bijvoorbeeld met de natuur aan de slag om er wateroverlast en droogte tegen te gaan? De kaarten zijn geen blauwdruk van hoe Nederland eruit moet komen te zien. Ze zijn vooral bedoeld om plan- en beleidsmakers te inspireren om de natuur te benutten bij klimaatadaptatie.

Waar staan de kaarten?

Je vindt de kansenkaarten Natuurlijke Klimaatbuffers in de Klimaateffectatlas. In de kaartviewer staat de totaalkaart en in het bijbehorende kaartverhaal vind je de verschillende kaarten waaruit de totaalkaart is opgebouwd. Het kaartverhaal legt uit wat de kaarten laten zien en wat je ermee kunt. De huidige kansenkaarten gaan over een paar typen natuurlijke klimaatbuffers. Het kan zijn dat er later nog kaarten bij komen over andere typen.

Kansen voor natuurlijke klimaatbuffers liggen overal

Het mooiste inzicht van de kaarten is dat er eigenlijk overal in Nederland kansen zijn voor natuurlijke klimaatbuffers. Niet alleen in natuurgebieden. Zelfs in steden liggen kansen om het hoofdwatersysteem op een natuurlijke manier aan te pakken. De kaarten laten zien waar kansen liggen om de sponswerking van steden en gebieden te vergroten. Ook kun je zien waar het mogelijk is om rivieren aan te passen, waar je veen kunt vernatten en waar je in kustgebieden verzilting kunt tegengaan door dubbele dijken te bouwen. De weergave is versimpeld om te komen tot een concreet handelingsperspectief op de lange termijn.

Kaarten helpen om ambities in praktijk te brengen

Klimaatopgaven zijn altijd maatwerk en maken deel uit van een gebiedsproces waarin meerdere opgaven gecombineerd worden. Juist voor dat proces zijn deze kaarten gemaakt. Plan- en beleidsmakers kunnen de kaarten gebruiken om bij klimaatopgaven kansen te ontdekken voor natuurlijke klimaatbuffers. Die kansen worden in de praktijk nu nog weinig benut, ondanks de vele beleidsambities over integraal, duurzaam en klimaatbestendig werken en ondanks verschillende mooie voorbeelden van natuurlijke klimaatbuffers. Deze kaarten moeten helpen om die beleidsambities sneller in de praktijk te brengen.

Bas Roels, Wereld Natuur Fonds: ’We roepen overheden op om de kansenkaarten natuurlijke klimaatbuffers te benutten. Ook roepen we hen op om net als wij ook zelf dit soort kansenkaarten te maken. Dat geeft energie en is inspirerend.’

Meer over klimaatbuffers en de kaarten

Op www.klimaatbuffers.nl kun je meer lezen over natuurlijke klimaatbuffers. De kansenkaarten zijn ontwikkeld door de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Dat is een samenwerking tussen Wereld Natuurfonds, Vogelbescherming, Waddenvereniging, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Natuur en Milieufederaties en Staatsbosbeheer.