Check het risico op overstroming per locatie met Mijn WaterRisicoProfiel

Gepubliceerd 18 januari 2021

Wil je voor een specifieke locatie weten of er wateroverlast door neerslag of overstromingen kan optreden? Mijn WaterRisicoProfiel kan je daar inzicht in geven. Met deze nieuwe tool zie je in één oogopslag welke dieptes kunnen optreden als gevolg van regenbuien en overstromingen uit het regionale en hoofdwatersysteem. Ook zie je welke kansen daarbij horen.

Je vindt Mijn WaterRisicoProfiel sinds kort in het Kaartverhaal Overstroming van de Klimaateffectatlas. De tool is een aanvulling op de Plaatsgebonden overstromingskansenkaart en Risicoscan, die beide informatie geven op buurtniveau. Ook voor specifieke locaties in buurten die in de Kansenkaarten gevolgbeperking staan gemarkeerd, kan deze tool meer inzicht geven.

Wat laat het waterrisicoprofiel zien?

Het waterrisicoprofiel laat per locatie het geheel aan kansen op verschillende waterdieptes zien. Het profiel laat deze kansen zien voor de huidige situatie en voor 2050. Voor 2050 houdt het rekening met de verdere klimaatverandering en de versterkingen van primaire waterkeringen. Bij het waterrisicoprofiel verschijnt ook een waterrisicodiagram. Dat kun je gebruiken om af te wegen of de risico’s op overstromingen acceptabel zijn.

Voorbeel van een WaterRisicoProfiel

Wat kun je ermee?

Met het waterrisicoprofiel kun je bepalen hoe vaak een bepaalde waterdiepte voorkomt op een specifieke locatie, voor de huidige situatie en voor 2050. Deze waterdiepte kan het gevolg zijn van extreme neerslag, hoogwater of dijkdoorbraken. Het profiel is geen voorschrift dat bepaalt wat wel en niet acceptabel is. Dit moet je zelf bepalen, en daarbij kan het waterrisicodiagram hulp bieden. Je kunt het waterrisicodiagram goed gebruiken bij de risicodialoog of om keuzes te maken over maatregelen in de ruimtelijke ordening.

Tool is gebaseerd op landelijke gegevens

Mijn WaterRisicoProfiel is gebaseerd op landelijke gegevens over overstromingen en extreme neerslag uit het LIWO. Als je een meer gedetailleerde analyse wilt, dan heb je ook andere informatiebronnen nodig en is het raadzaam de waterbeheerder bij je analyse betrekken.