Ontwerp Nationaal Water Programma gepubliceerd

Gepubliceerd 6 april 2021

Nederlanders leven met, naast, op en in het water. Dit zorgt voor uitdagingen, met name in de toekomst. Hoe Nederland daarmee omgaat, staat in het Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027. Het ontwerp van dit programma ligt tot en met 21 september 2021 voor iedereen ter inzage.

In het NWP staan de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en het beschrijft het beheer van de rijkswateren en -vaarwegen. Grote uitdagingen zijn onder andere klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk. Ook vervanging of renovatie van infrastructuur is een belangrijk thema.

Reeks verhalen brengt thema’s tot leven

Wat kun je in de praktijk zien van het Nationaal Water Programma? Hoe wordt het theoretische beleid vertaald naar concrete toepassingen? Op welke manieren worden verschillende uitdagingen nu al aangepakt? Met een reeks verhalen brengt de Rijksoverheid de verschillende thema’s van het NWP tot leven met inspirerende voorbeelden:

Veel aandacht voor klimaatverandering

De wateropgaven staan niet op zichzelf. Een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving is noodzakelijk. Voorbeelden hiervan zijn de energietransitie en de woningbouwopgave. In het NWP wordt water gezien als een leidend principe in de ruimtelijke inrichting van Nederland. De kenmerken van het water- en bodemsysteem in een gebied dienen als uitgangspunt of voorwaarde voor ruimtelijke ontwikkeling.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, laat in een persbericht weten: “We willen dat onze wateren veilig, goed bevaarbaar en schoon zijn. Het Nationaal Water Programma helpt ons om dat goed te regelen voor de komende jaren. We besteden hierbij veel aandacht aan klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk.”

Samenwerking

Elke zes jaar stelde de Rijksoverheid twee plannen op: het Nationaal Water Plan en een Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Voor de periode 2022-2027 brengt de Rijksoverheid deze plannen samen tot één programma: het Nationaal Water Programma. Het plan is opgesteld door Rijkswaterstaat en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en andere belanghebbenden werkten mee.

Reageren op ontwerp

Reageren op het Ontwerp Nationaal Water Programma en de bijbehorende documenten kan tot en met dinsdag 21 september 2021. In maart 2022 wordt het definitieve Nationaal Water Programma 2022-2027 vastgesteld en gepubliceerd.