Overzicht van adaptatieprojecten langs de Waddenkust

Gepubliceerd 6 augustus 2021

De afgelopen jaren is er in het Waddengebied veel gebeurd op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling, klimaatverandering, waterkwaliteit, waterveiligheid, energieopwekking en ruimtelijke inrichting. Daarom hebben het Omgevingsberaad Waddengebied en de Waddenacademie het rapport 'Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust' laten opstellen. Hierin staat een overzicht van de programma’s, projecten, plannen en onderzoeken over klimaatadaptatie en natuurontwikkeling langs de Waddenkust.

Het rapport beschrijft alle projecten die worden voorbereid, uitgevoerd of die net zijn afgerond. De projecten staan ook weergegeven op een kaart. Daarnaast beschrijft het rapport een aantal interessante nieuwe plannen en ideeën voor het Waddengebied.

Overzicht biedt houvast en perspectief

Dit overzicht van alle belangrijke plannen en projecten is bedoeld om bestuurders, beleidsmakers, beheerders en bewoners houvast te bieden over wat er allemaal gebeurt in het Waddengebied. Waddenbestuurders kunnen het overzicht gebruiken om een samenhangende visie over het gebied te presenteren. Ook helpt het ze om een onderbouwd advies te geven over plannen, programma’s en toekomstige projecten. Daarnaast zien ze sneller of er overlap is tussen verschillende projecten en of er mogelijk nog andere kennis nodig is.

Maak heldere afspraken met betrokkenen

Naast het overzicht geeft het rapport ook een aantal aanbevelingen. Zo is het belangrijk om heldere afspraken te maken met de bewoners en andere betrokkenen. Wie heeft de regie? Hoe betrek je verschillende partijen bij een project? Met de nieuwe Omgevingswet worden projecten namelijk ambitieuzer doordat meerdere opgaven samen aangepakt worden. Bewoners en andere betrokkenen kunnen moeite hebben om grote ambities te accepteren.