De Staat van ons water 2020 is gepubliceerd

Gepubliceerd 9 juni 2021

Eind mei verscheen het rapport De staat van ons water. Het rapport beschrijft de uitvoering van het waterbeleid in 2020. Omgaan met klimaatverandering speelt een belangrijke rol in dit beleid, en het belang van ‘water als ordenend principe’ wordt steeds groter.

Wat is het doel van dit rapport?

Met dit rapport (pdf, 833 kB) informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het waterbeleid in het afgelopen jaar.

Hoe gaat Nederland in het waterbeleid om met klimaatverandering?

Nederland werkt op allerlei manieren aan klimaatadaptatie. Dit gebeurt onder andere vanuit de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en het Deltaprogramma. Een aantal van de ontwikkelingen die we zagen in 2020:

  • Er is een aanpak opgesteld om watertekorten en wateroverlast tegen te gaan. Deze aanpak beschrijft wat er in welke volgorde wordt gedaan, en is vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
  • Het ministerie van LNV heeft een Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor natuur en bebouwing zijn vergelijkbare actieprogramma’s in de maak.
  • Er is een nieuwe deltabeslissing opgesteld voor zoetwater. Rijkswaterstaat werkt nu aan de nieuwe strategie voor ‘Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem’.
  • In 2020 startten de eerste onderzoeken van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Wie heeft dit rapport opgesteld?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben dit rapport samen opgesteld.