Deltacommissaris: Maak meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering

Gepubliceerd 21 september 2022

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal Deltaprogramma. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat Nederland in 2050 en daarna beschermd is tegen hoogwater, weersextremen en zoetwatertekorten. Het klimaat verandert, de tijd om ons voor te bereiden wordt korter en de opgaven worden groter. Daarnaast moeten overheden meer maatregelen nemen om de schade te beperken als het vanwege extreem nat of droog weer een keer onverwacht misgaat.

Boodschap bij Deltaprogramma 2023

Dat is de boodschap van deltacommissaris Peter Glas bij het Deltaprogramma 2023 dat gisteren door minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Deltacommissaris Peter Glas: “Vorige zomer werden Limburg en delen van Duitsland en België getroffen door extreme buien en overstromingen. Afgelopen zomer waren het de droogte en hitte die ons land en een groot deel van Europa voor grote uitdagingen stelden. Het klimaat verandert, we zien de gevolgen nu al, en het gaat sneller dan we eerder hadden verwacht. De noodzaak om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds groter.”

Steeds minder tijd om voor te bereiden

De rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en ook Nederlandse wetenschappelijke onderzoeken geven een steeds scherper beeld van de gevolgen van klimaatverandering. Met wereldwijd extreme buien, hittegolven, droogte, overstromingen en de stijging van de zeespiegel die ook voor de Nederlandse kust plaatsvindt. Willen we dat ook de komende generaties veilig en goed in Nederland kunnen blijven wonen en werken? Dan moeten de betrokken partijen vaart maken met het nemen van maatregelen, zo meldt de deltacommissaris in zijn brief bij het Deltaprogramma 2023. Peter Glas: “We hebben minder tijd om ons voor te bereiden, dus zeg ik tegen alle partijen: Ga aan de slag om de gevolgen van extreem weer op te vangen. En reserveer vanwege de versnelde zeespiegelstijging ook nu al ruimte voor toekomstige dijkversterkingen en waterberging.”

Beter voorbereiden op onvoorziene weersextremen

De deltacommissaris roept de betrokken overheden ook op om meer werk te maken van maatregelen die de maatschappelijke gevaren van extreem weer verminderen. “Een waterbom zoals vorig jaar in Limburg kan elk moment en overal in Nederland vallen. Nederland moet zich beter voorbereiden op zulke extreme gebeurtenissen met onvoorspelbare gevolgen”, aldus Glas. Volgens de deltacommissaris is er bijvoorbeeld extra inzet nodig om obstakels weg te nemen die het water onnodig ophouden. Ook moeten vitale nutsvoorzieningen nog beter tegen extreem weer beschermd worden, zoals de levering van drinkwater en energie.

Water en bodem sturend vraagt om grote omslag

In zijn brief bij het Deltaprogramma 2023 constateert de deltacommissaris dat er werk wordt gemaakt van het principe dat water en bodem sturend moeten zijn in de ruimtelijke ordening. Alleen dan kunnen de ruimtelijke plannen en ingrepen klimaatbestendig zijn en wentelen we eventuele overlast en schade niet af op toekomstige generaties. Om dit ook echt door te laten werken in de praktijk is volgens Glas een omslag nodig: “Daarom zeg ik tegen alle overheden en andere partijen die actief zijn in het ruimtelijke domein: verbind de opgaven voor natuur, duurzame landbouw en woningbouw met de opgave om Nederland klimaatadaptief te maken en neem het water- en bodemsysteem als basis. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij: ga het nu ook echt doen.”