Marickenland combineert nieuwe natuur met waterberging en recreatie

Gepubliceerd 11 april 2022

Provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer werken de komende jaren samen aan een nieuw natuurgebied: Marickenland. Dit nieuwe gebied moet de natuur versterken en tijdelijk water opvangen bij hevige buien.

Verbinding van natuurgebieden

Het natuurgebied Marickenland komt te liggen in de polder Groot-Mijdrecht, tussen Wilnis en Vinkeveen. Het belangrijkste doel van dit nieuwe natuurgebied is om de Nieuwkoopse Plassen en Botshol met elkaar te verbinden. Zo wordt dit gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, krijgen dieren en planten een groter leefgebied en worden ze minder kwetsbaar.

Biodiversiteit en recreatie

Het hele gebied zal uit rietland, nat schraalland en bloemrijke graslanden bestaan. Dat is goed voor de biodiversiteit: er zullen bijvoorbeeld libellen en allerlei vlinders op afkomen, en veel vogels zoals de blauwborst, de rietzanger en de waterral. Marickenland wordt dan misschien ook het leefgebied van de otter. Verder komt er ruimte voor recreatie: er komen wandelpaden, een natuurspeelplaats en een vogeluitkijkpunt.

Waterberging nodig

Het gebied heeft met verschillende opgaven te maken. Het ligt ruim 6 meter onder zeeniveau, wat het extra kwetsbaar maakt voor wateroverlast bij hevige buien. Om boeren en bewoners in de omgeving te beschermen, is het daarom nodig om hier een extra waterbergingsgebied aan te leggen.

Natte natuur tegen oxidatie van veen

Een andere opgave is dat een groot deel van het gebied bestaat uit veengrond die steeds verder daalt. Dit veen oxideert ook: het wordt steeds droger en verbrandt. Het oxideren zorgt voor extra CO2-uitstoot en dat is slecht voor het klimaat. Door het natuurgebied om te vormen tot natte natuur, voorkom je dat veen verder daalt en oxideert.

De video hieronder vertelt meer over het waterbeheer in Marickenland.

Monitoring

De waterberging komt dicht bij woonwijken te liggen, zodat regenwater hier snel weg kan stromen. Er worden daarnaast kades aangelegd die het water tijdelijk kunnen tegenhouden. Het grondwaterpeil tussen de waterberging en de woonwijken blijft gelijk. Het waterschap zal de situatie monitoren met behulp van tientallen peilbuizen. Je kunt de grondwaterstanden bekijken op de website van het grondwatermeetnet Marickenland.

Start werkzaamheden in 2023

De werkzaamheden starten in 2023. Het is de bedoeling dat bijna 300 hectare weidegrond wordt omgevormd tot natuurgebied. Dat gebeurt in twee delen. Begin dit jaar is vastgelegd hoe het eerste deelgebied van 150 hectare eruit komt te zien. Voor het tweede deel zijn nog geen concrete plannen, omdat dit nog deels in privébezit is.


Meer informatie