Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie: Samen de versnelling inzetten

Gepubliceerd 17 november 2023

Hoe maken we Nederland sneller klimaatbestendig? Dat lees je in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA). Het document is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe Nederland zich aanpast aan klimaatverandering en wat daar de komende tijd nog voor nodig is.

Versnelling nodig

De recent verschenen KNMI’23-scenario’s laten zien dat Nederland zich moet voorbereiden op zwaardere weersextremen. Gezien het tempo van klimaatverandering is een fundamentelere aanpak nodig met concrete doelen. Bij elke ontwikkeling in Nederland moeten we standaard rekening gaan houden met zeespiegelstijging, toenemende hitte, langere perioden van droogte en meer extreme neerslag. Dat deze versnelling nodig is, bleek ook uit de evaluatie van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) in 2022.

Opgaven hangen samen

In het Nationaal Uitvoeringsprogramma staat wat er nu al in Nederland gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie, wat er nog moet gebeuren en hoe we kunnen versnellen. De vijftien belangrijkste opgaven hebben allemaal met elkaar te maken, alleen de voortgang verschilt. Op het gebied van water gebeurt bijvoorbeeld al veel, terwijl de aanpak van hitte nog aan het begin staat. In het uitvoeringsprogramma is ook aandacht voor de opgaven en maatregelen in Caribisch Nederland.

Visualisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma
Samenvatting van het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Slimmer, intensiever en inclusiever

In het uitvoeringsprogramma lees je dat het aanpassen aan klimaatverandering voortaan slimmer, intensiever en inclusiever zal gaan. Slimmer betekent dat we kennis beter gaan delen en toepassen, onder andere via de Nieuwsbrief Klimaatadaptatie en het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Intensiever betekent dat we klimaatadaptatie standaard meenemen in ontwerpen en processen, denk aan Water en Bodem Sturend of de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving. Inclusiever betekent dat het een opgave van en voor iedereen is.

Inspirerende voorbeelden

“Samen zetten we de versnelling in om mens, cultuur en natuur weerbaar te maken tegen extreem weer en andere gevolgen van klimaatverandering”, schrijft Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, in het voorwoord. “Dat we dit niet alleen kunnen, spreekt voor zich. Daarom staan er in dit programma voorbeelden van inspirerende klimaatadaptatieprojecten uit heel Nederland.”

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie is een uitgave van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid (JenV), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de staf Deltacommissaris, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat, het RIVM, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).