OSKA komt met voorstel puntensysteem voor natuurinclusief bouwen

Gepubliceerd 28 september 2023

Het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) stelt een landelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen voor. Gemeenten kunnen dit systeem gebruiken om tot een lokaal specifiek puntensysteem te komen. Dit puntensysteem zou invulling geven aan één van de pijlers van de landelijke Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

Naar een lokaal puntensysteem

Het voorstel voor dit puntensysteem staat in het rapport van het Actieteam Natuurinclusief Bouwen dat in juli van dit jaar verschenen is. Dit landelijk puntensysteem kunnen lokale partijen gebruiken als startpunt voor een eigen lokaal puntensysteem. Het voorgestelde landelijke puntensysteem is opgesteld voor nieuwbouw van woningen en (bij)gebouwen. Het is breed toepasbaar, biedt een uniforme systematiek en is geschikt om aan te passen voor andere bouwopgaven. Denk hierbij aan renovatie, werk aan bestaande bouw of de ontwikkeling van andere bouwwerken, zoals bruggen. Het doel is om op deze manier voor alle bouwopgaven tot een uniform puntensysteem voor natuurinclusief bouwen te komen. Hierbij krijgt elke natuurinclusieve maatregel een aantal punten. Bouwers en ontwikkelaars kunnen vervolgens zelf bepalen welke maatregelen ze nemen om het vereiste puntentotaal te halen. Of ze kunnen zelf een nieuwe maatregel voorstellen die de biodiversiteit versterkt.

Adviezen voor beleid natuurinclusief bouwen

Het OSKA ‘Actieteam voor natuurinclusief bouwen’ geeft in dit rapport naast de handvatten voor een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen ook andere adviezen. Zo vraagt het actieteam aan het ministerie van LNV om de Basiskwaliteit Natuur verder uit te werken en vast te leggen, wat de eisen voor het versterken van de biodiversiteit concreter maakt. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld een Landelijke Leidraad Algemene Doelsoorten worden ontwikkeld. Ook geeft het actieteam advies over de landelijke governance van natuurinclusief bouwen: hoe kunnen afspraken tussen betrokken partijen worden vastgelegd en waar liggen de verantwoordelijkheden?

Rapport is reactie op behoefte van gemeenten en andere partijen

Het rapport geeft vervolg aan een opdracht die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2021 aan OSKA gaf. Hierin vroeg LNV om een verkenning uit te voeren naar bestaande standaarden rond biodiversiteit. Uit die verkenning bleek dat gemeenten en andere betrokken partijen grote behoefte hebben aan standaarden waarin kennis en inzichten over biodiversiteit en natuurinclusief bouwen verankerd zijn. Toen heeft OSKA het ‘Actieteam voor natuurinclusief bouwen’ opgericht. Dit actieteam bestaat uit een diverse groep betrokken partijen, waaronder gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers en standaardisatieorganisaties. Hiermee is dit een breed gedragen rapport.

OSKA is in 2019 ontstaan vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de NAS (Nationale klimaatadaptatiestrategie) als een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Het doel is om tot standaarden te komen die Nederland helpen om klimaatbestendiger te worden.