Er wordt gewerkt aan een standaard voor hittemaatregelen in de buitenruimte

Gepubliceerd 30 januari 2023

Omdat we vaker te maken krijgen met warme periodes, wordt hittestress een steeds groter probleem. Hittestress kan zelfs leiden tot sterfte, vooral bij kwetsbare mensen. Gemeenten, ontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen helpen om hittestress tegen te gaan door de buitenruimte hittebestendig in te richten. Een werkgroep van OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) heeft verkend welke behoeftes er zijn om kennis en inzichten over hitte in de buitenruimte te verankeren in standaarden en doet op basis van de verkenning een aantal aanbevelingen.

Wat is OSKA?

OSKA is een platform van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Het heeft als doel dat nieuwe inzichten over de effecten van klimaatverandering hun weg vinden in standaarden, zodat Nederland beter bestand wordt tegen de effecten van het veranderende klimaat. Lees meer over het platform op de OSKA-pagina.

Ontwikkel een standaard proces voor hittemaatregelen

Een belangrijke aanbeveling van de werkgroep is om een standaard proces te ontwikkelen voor hittemaatregelen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Een standaard die gemeenten, ontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen gebruiken. Landelijke richtlijnen zouden daarvoor de ondergrens moeten zijn, zoals de landelijke maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving die nu ontwikkeld wordt. De landelijke richtlijnen kunnen de lokale partijen dan aanscherpen. Ook zou er een standaard moeten komen voor de ontwerpfase van een project, bijvoorbeeld met een selectie van maatregelen waarin groene maatregelen de eerste keus zijn. Ook moeten er uniforme afspraken in komen over hoe je de effectiviteit van hittemaatregelen berekent en afspraken over de kwaliteitseisen.

Standaard ook voor ontwerpers en met ruimte voor burgerparticipatie

De standaard moet volgens de werkgroep ook geschikt zijn voor ontwerpers. Het is daarbij belangrijk dat ze kunnen zien hoe effectief de verschillende maatregelen of richtlijnen zijn. Verder zou burgerparticipatie een rol moeten spelen in de standaard. Als inwoners worden betrokken bij het proces, heeft dat namelijk een positief effect op de uiteindelijke uitvoering, acceptatie en het gebruik van de maatregelen die je in de buitenruimte neemt.

Aan de slag met de aanbevelingen

In 2023 gaat een actieteam van OSKA werken aan de uitvoering van deze aanbevelingen. Dit team zal daarin ook de resultaten meenemen van een WUR-onderzoek naar koelte in de buitenruimte.