Seminar Europese projecten ERA4CS

In 2017 zijn de projecten in het kader van ERA4CS van start gegaan. ERA4CS is een programma van het Joint Programming Initiative (JPI) Climate, waarin EU-lidstaten samenwerken op het gebied van klimaatveranderingsonderzoek. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat levert een belangrijke financiële bijdrage aan het programma, met als doel dat de projecten helpen bij de uitvoering van het Nederlandse beleid, met name op het gebied van klimaatadaptatie. NWO en het Ministerie willen daarom niet alleen meer bekendheid geven aan het ERA4CS onderzoek onder de medewerkers van IenW en andere Ministeries die betrokken zijn bij klimaatbeleid, maar ook graag onderzoeken hoe de relevantie van de projecten voor het Nederlandse klimaatbeleid verder kan worden versterkt. Tijdens het seminar op 4 april 2018 gaan beleidsmakers van IenW en collega-minsteries in gesprek met de vertegenwoordigers van de 'Nederlandse' ERA4CS-projecten. Het seminar is een initiatief vanuit de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en maakt onderdeel uit van de Kennisaanpak NAS. "Ik kijk er bijzonder naar uit om van de onderzoekers te horen wat zij in de stijgers aan het zetten zijn", aldus programmamanager van de NAS Stef Meijs. "Samen met mijn collega's en die van NWO gaan we graag met de onderzoekers in gesprek over hoe wij komende jaren de beleidsrelevantie van de projecten zo goed mogelijk kunnen benutten."

Doel

Klimaatdiensten kunnen een belangrijke rol spelen om de doelen van de Nederlandse Nationale Adaptatie Strategie en het Deltaprogramma te vertalen naar concrete actie om de Nederlandse burgers en economie klimaatbestendig te maken, maar we begrijpen nog niet goed wat werkt en wat niet, en waarom.

Doel van het seminar is:

  • Klimaatbeleidsmedewerkers bij het Ministerie van IenW, maar ook EZK en LNV informeren over Europese samenwerking op kennisontwikkelingsgebied in het algemeen en klimaatdiensten (klimaatrisico-informatie voor samenleving en economie) in het bijzonder.
  • Kansen identificeren om de relevantie van de Nederlandse projecten voor het Nederlandse klimaatbeleid (met name adaptatie) te vergroten via de uitvoering van de projecten en de communicatie van de resultaten.
  • Ideeën te genereren om de relevantie van toekomstige Europese kennisontwikkelingsprogramma’s de relevantie voor het Nederlandse beleid te versterken.

Programma

14.00-14.05       Welkom - dagvoorzitter Joke van Wensem (IenW)

14.05-14.20       Introductie Kennisontwikkeling Klimaatadaptatie in Europees verband door Rob Swart (WUR/JPI Climate)

14.20-14.40       Interview met Willem-Jan Goossens (Ministerie van IenW) en Marcus van Leeuwen (NWO): waarom is internationale kennisontwikkeling belangrijk voor beleid en praktijk van klimaatadaptatie in Nederland?

14.40-15.00       Klimaatkennisontwikkeling interdepartementaal: de Nationale Adaptatie Strategie door Stef Meijs (Ministerie van IenW)

15.00-15.15       Theepauze

15.15-16.05       Klimaatcarrousel: Ontmoet de projecten, in twee rondes van 25 minuten en vier groepen projecten:

16.05-16.30       Paneldiscussie follow-up kennisontwikkeling o.l.v. Joke van Wensem : wat is er geleerd tijdens dit seminar en wat zijn concrete vervolgstappen?

Panelleden: Stef Meijs (Ministerie van IenW), Willem-Jan Goossens (Ministerie van IenW), Marcus van Leeuwen (NWO) en Bart van den Hurk (KNMI)

16.30                  Borrel

Achtergrond

Nederland participeert in kennisontwikkelingsprogramma’s op Europese schaal, onder meer in diverse zogenaamde “joint programming initiatives”. Op klimaatgebied zijn dat onder meer FACCE-JPI (Food, Agriculture and Climate Change, deelname EZ, nu LNV), JPI Urban Europe (IenW), JPI Water (IenW) en JPI Climate (I&W). Achterliggende gedachte is dat internationaal gedeelde kennisontwikkeling meerwaarde heeft (leren van andere landen en inzichten), terwijl de Europese Commissie samenwerking beloond door aanvullende financiering. I&W is lid van de JPI Climate Governing Board en heeft bijgedragen aan de financiering van een ERAnet op het gebied van klimaatdiensten. Klimaatdiensten (climate services) is een onderwerp waar de Europese Commissie sterk op inzet om kennis over klimaatverandering, gevolgen daarvan en de oplossingen te gebruiken om daadwerkelijke actie op het gebied van adaptatie, maar ook mitigatie van de grond te krijgen. In Nederland is hier onder meer via het programma Kennis voor Klimaat (2007-2014) al aan gewerkt om kennis te ontwikkelen om Nederland minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering.