Nationale aanpak

De nationale aanpak op het gebied van klimaatadaptatie gebeurt grotendeels vanuit twee programma’s: de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Daarnaast raakt ook het Deltaprogramma Zoetwater aan klimaatadaptatie. Door klimaatverandering krijgen we namelijk vaker te maken met droogte, waardoor we slimmer met ons zoetwater moeten omgaan. Op deze pagina lees je meer over deze drie landelijke programma’s.

Wat is de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS)?

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) is de overkoepelende Nederlandse strategie op het gebied van klimaatadaptatie. Deze strategie beschrijft de belangrijkste klimaatrisico’s voor Nederland en zet de koers uit om deze risico’s aan te pakken vanuit verschillende sectoren.

Wat is het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)?

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) werkt aan de opgave om Nederland zo in te richten dat we de gevolgen van de toenemende hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen kunnen opvangen. Dit noemen we ook wel een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Het DPRA is onderdeel van het nationaal Deltaprogramma. Het DPRA bevat een Deltabeslissing en een Deltaplan.

Wat is het Deltaprogramma Zoetwater?

Vanuit het Deltaprogramma Zoetwater werkt het Rijk samen met verschillende partijen aan het doel om Nederland weerbaar te maken tegen zoetwatertekorten. Langere periodes van droogte kunnen er namelijk toe leiden dat er niet altijd genoeg zoetwater beschikbaar is. Het Deltaprogramma Zoetwater is net als het DPRA onderdeel van het nationaal Deltaprogramma, en bevat ook een Deltabeslissing en een Deltaplan.