Provinciale aanpak

Provincies hebben samen met gemeenten, waterschappen en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn. Wat is de belangrijkste rol hierin van de provincies? Op deze pagina lees je daar meer over. Verder vind je via de tegels hieronder per provincie beschreven hoe zij hun rol vervullen en hoever ze zijn met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Staat jouw provincie er niet tussen? Neem contact op via het contactformulier en vul de pagina aan!

Klimaatadaptatie is een ruimtelijke opgave

De belangrijkste opgaven liggen voor de provincies vooral in het ruimtelijk domein. Klimaatadaptatie is daarmee vooral een ruimtelijke opgave. De provincies streven naar een groene leefomgeving, goede bereikbaarheid, betaalbare woningen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Al deze punten raken ook andere grote opgaven, zoals de woningcrisis, de stikstofcrisis en de energietransitie. Het is goed om klimaatadaptatie in samenhang met de andere grote ruimtelijke opgaven aan te pakken. Dit zijn de opgaven waarbij klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel is:

  • Woningbouw: klimaatbestendig en waterrobuust wonen
  • Duurzame bedrijventerreinen en kantoorlocaties
  • Goede inrichting en slim gebruik van water in Nederland
  • Energietransitie en klimaatakkoord
  • Vitaal landelijk gebied: versterking biodiversiteit en landschap, en duurzame landbouw
  • Regionale bereikbaarheid door klimaatbestendige infrastructuur
  • Vitale en kwetsbare functies bestand tegen klimaateffecten

Provincie verbindt verschillende partijen

De provincie is de partij die het stedelijk en landelijk gebied met elkaar kan verbinden in een regionale, samenhangende aanpak. Om die brede aanpak voor elkaar te krijgen, is het heel belangrijk dat provincies intensief samenwerken met het Rijk, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. De provincies spelen daarbij vooral een stimulerende en ondersteunende rol.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging van, voor en door provincies. Het IPO vertegenwoordigt de provincies en verdedigt hun belangen in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Daarnaast biedt het IPO een platform aan de provincies om innovatie te stimuleren en kennis uit te wisselen. In het position paper ‘Naar een klimaatbestendig Nederland’ geeft het IPO zijn visie op een klimaatbestendig Nederland, en beschrijft het hoe de provincies klimaatadaptatie in combinatie met andere grote opgaven willen aanpakken.