Klimaatadaptatie in Overijssel

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn. De rol van de provincies hierin is vooral stimulerend en ondersteunend richting gemeenten, waterschappen en lokale organisaties. Hoe vult de provincie Overijssel deze rol in? Hoever is Overijssel met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie? Op deze pagina lees je daar meer over. Ook vind je hier een aantal voorbeelden van projecten waarbij de provincie betrokken is.

Hoe ondersteunt Overijssel gemeenten, waterschappen en lokale organisaties?

In het coalitieakkoord van de provincie Overijssel staat dat zij 8,75 miljoen euro extra investeert in projecten om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Ze investeert daarbij vooral in de volgende onderwerpen:

  1. Projecten van Zoetwatervoorziening-Oost Nederland (ZON): de provincie investeert samen met drie andere provincies, vier waterschappen, ruim zeventig gemeenten en een aantal andere partijen in projecten die oplossingen zoeken voor de droogteproblemen. Een belangrijk onderdeel hiervan is water langer vasthouden, ook in natuurgebieden.
  2. Uitvoeringsprogramma’s Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: de provincie steunt uitvoeringsprojecten van gemeenten en waterschappen, onder andere via de werkregio's. Een voorbeeld is de steun voor het project ‘Klimaat Actief’ van Waterschap Drents Overijssels Delta. De provincie investeert een flink bedrag in dit project.
  3. Subsidieregeling klimaatadaptatie: met een subsidieregeling wil de provincie gemeenten en waterschappen stimuleren om haalbaarheidsonderzoeken te doen, ze ondersteunen bij het proces van de verschillende ambities van DPRA en bijdragen aan adaptatiemaatregelen. Ook wil de provincie met een subsidieregeling bijdragen aan de verdere bewustwording van ondernemers en inwoners.
  4. Verschillende klimaatadaptieve pilots: de provincie investeert in pilots die hitte, droogte en wateroverlast helpen tegengaan, zoals de proeftuinen in de Climate Campus.

Daarnaast zet de provincie ook bestaande budgetten zoveel mogelijk in om haar klimaatambities te realiseren, zoals de budgetten voor infrastructuur en mobiliteit.

Hoever is de provincie met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie?

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is opgebouwd volgens zeven ambities. Om te bereiken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht, hebben de overheden afgesproken om allemaal met deze ambities aan de slag te gaan. De provincie Overijssel is in ieder geval aan de slag gegaan met de ambities ‘kwetsbaarheid in beeld brengen’, ‘risicodialoog voeren en strategie opstellen’ en ‘stimuleren en faciliteren’. Hieronder lees je hoever de provincie met deze ambities is.

Stresstesten en risicodialogen

In Overijssel zijn vier werkregio’s actief: Fluvius, Rivus, Noordelijke Vechtstromen en Twents Waternet. Deze werkregio’s hebben in 2020 allemaal hun stresstesten uitgevoerd. Door de coronacrisis hebben hun risicodialogen wat vertraging opgelopen. De werkregio’s hebben veel ervan in digitale vorm voortgezet.

Regionaal Adaptatieplan

Overijssel heeft eind 2017 haar Regionaal Adaptatieplan (RAP) uitgebracht. Het doel ervan was om de onderwerpen die daarom vragen extra snel aan te pakken, in lijn met de Nationale Adaptatiestrategie (NAS). Het RAP stimuleert de betrokken partijen aan om een klimaatadaptieve aanpak te ontwikkelen, en biedt waar nodig extra ondersteuning. De provincie heeft het RAP ontwikkeld samen met gemeenten, waterschappen, GGD, terreinbeheerders, ontwikkelaars, maatschappelijke partners en bedrijven zoals Vitens en Tennet.

Stimuleren en faciliteren

De werkregio’s in Oost-Overijssel hebben campagnes opgezet om de inwoners meer bewust te maken van klimaatverandering. Laat u niet verrassen in het werkgebied van Noordelijke Vechtstromen en Groenblauw Twente in Twente. Deze campagnes spelen vooral in op de eigen rol die iedereen heeft. Zo maakt de provincie nu samen met de werkregio Twents Waternet een speciale versie van de website Groenblauw Twente voor ondernemers: wat kunnen zij doen om hun bedrijf of bedrijventerrein klimaatbestendig te maken? Deze website komt waarschijnlijk rond 1 augustus 2021 online.

Wat gebeurt er al aan klimaatadaptatie in Overijssel?

De provincie is betrokken bij verschillende projecten in Overijssel, zoals bij de projecten CATCH en CATCH+ en bij een aanpak voor duurzame bedrijventerreinen. Ook heeft ze een rapport opgesteld met klimaatadaptieve en natuurinclusieve principes. Via de tegels hieronder lees je er meer over. Als je op een tegel klikt, kom je op een pagina met meer informatie.

Vragen over klimaatadaptatie in Overijssel?

Heb je vragen over klimaatadaptatie aan de provincie Overijssel? Dan kun je bellen met het secretariaat van de Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid. Het telefoonnummer is 038-4998090.