Klimaatadaptatie in Limburg

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn. De rol van de provincies hierin is vooral stimulerend en ondersteunend richting gemeenten, waterschappen en lokale organisaties. Hoe vult de provincie Limburg deze rol in? Wat zijn de grootste uitdagingen voor de provincie? En hoever is Limburg met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie? Op deze pagina lees je daar meer over. Ook vind je hier een aantal voorbeelden van projecten waarbij de provincie betrokken is.

Een veelzijdige opgave

De provincie Limburg bestaat uit veel verschillende landschappen. Denk aan het Heuvelland, het Maasdal, de Peel en de zandgronden. Daarnaast zijn er vooral in Zuid-Limburg verschillende stedelijke gebieden. Dat het klimaat verandert kun je in het landelijk en het stedelijk gebied steeds duidelijker merken. Zo waren er de afgelopen jaren meerdere perioden van langdurige droogte en hitte. En de overstromingen in juli 2021 hebben duidelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn van hevige neerslag. Dit maakt van klimaatadaptatie in Limburg een veelzijdige opgave.

Hoe ondersteunt Limburg gemeenten, waterschappen en lokale organisaties?

Om de doelstellingen voor klimaatadaptatie te bereiken, werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschap en andere partijen in Limburg. De afgelopen jaren heeft de provincie op verschillende schaalniveaus overleggroepen en overlegtafels georganiseerd. Hiermee werkt de provincie aan kennisontwikkeling en kennisdeling tussen interne afdelingen en externe organisaties. Op deze manier wisselen onder andere Limburgse overheden, terreinbeherende organisaties en belangenorganisaties waardevolle informatie uit. En er ontstaan mogelijkheden om klimaatadaptieve acties en ontwikkelingen te stimuleren. De provincie Limburg sluit daarop aan door organisaties subsidies te verstrekken voor klimaatadaptieve projecten en initiatieven.

Hoever is de provincie met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie?

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is opgebouwd volgens zeven ambities. Om te bereiken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht, hebben de overheden afgesproken om allemaal met deze ambities aan de slag te gaan. Hieronder lees je hoever de provincie met deze ambities is.

Stresstesten en risicodialogen

In 2018 heeft de provincie Limburg een stresstest voor wateroverlast en droogte uitgevoerd. Daarna heeft de provincie in 2019 meerdere risicodialogen over vitale en kwetsbare functies gevoerd. De provincie zet het proces rondom de stresstesten voort en blijft bezig om de uitgevoerde stresstesten te analyseren.

Uitvoeringsagenda

Samen met Noord-Brabant heeft de provincie Limburg voor de periode 2021-2027 een Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Adaptatie Zuid-Nederland opgesteld. Sinds 2016 werken de overheden in Noord-Brabant en Limburg samen aan klimaatadaptatie.  Deze uitvoeringsagenda draagt bij aan het doel om de regio Zuid-Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Wat gebeurt er al aan klimaatadaptatie in Limburg?

Klimaatadaptatie maakt deel uit van het waterbeleid van de provincie. Daarnaast is de provincie betrokken bij verschillende initiatieven. Hieronder lees je er meer over.

Provinciaal waterprogramma 2022-2027

In het nieuwe Provinciaal waterprogramma 2022-2027 zijn een klimaatrobuuste leefomgeving en een watersysteem dat kan omgaan met droogte en wateroverlast als centrale doelstellingen opgenomen. Klimaatadaptatie is een maatschappelijke opgave die raakt aan verschillende andere kerntaken van de provincie zoals ruimtelijke inrichting, de energietransitie en regionale bereikbaarheid. Dit vraagt om een brede aanpak waarin water en bodem een centrale rol spelen. Klimaatadaptatie stelt voorwaarden aan locatiekeuze, ruimtelijke inrichting, ontwerp, bouwwijze en grondgebruik. Nieuwe functies moeten zoveel mogelijk passen bij het natuurlijke water- en bodemsysteem.

Groene schoolpleinen

Eind 2021 is een motie aangenomen waardoor de provincie Limburg de komende twee jaar subsidies kan verlenen aan basisscholen en middelbare scholen die hun schoolpleinen willen vergroenen. Scholen die voldoen aan de voorwaarden van deze subsidieregeling kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun.

Informatieboekje klimaatadaptieve maatregelen Limburgse gemeenten

Op 13 juni 2021 heeft de provincie Limburg een webinar klimaatadaptatie georganiseerd met verschillende sprekers vanuit de landelijke, regionale en gemeentelijke praktijk. Over de Limburgse praktijk is een informatieboekje gepresenteerd met voorbeelden van Limburgse adaptiemaatregelen.

Vragen over klimaatadaptatie in Limburg?

Meer over klimaatadaptatie in de provincie Limburg vind je op de klimaatadaptatiepagina van de provincie Limburg. Heb je vragen over klimaatadaptatie aan de provincie Limburg? Dan kun je een mail sturen naar ijkm.huits@prvlimburg.nl of jvm.waelen@prvlimburg.nl.