Klimaatadaptatie in Drenthe

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn. De rol van de provincies is vooral coördinerend, stimulerend en ondersteunend richting gemeenten, waterschappen en lokale organisaties. Hoe vult de provincie Drenthe deze rol in? Hoever is Drenthe met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie? Op deze pagina lees je daar meer over. Ook vind je hier een aantal voorbeelden van projecten waarbij de provincie betrokken is.

Hoe vult de provincie Drenthe haar rol in?

De aanpak van klimaatadaptatie doet en kan de provincie niet alleen. Zo werkt provincie Drenthe samen met gemeenten, waterschappen en andere partners aan de Regionale Adaptatie Strategieën. De provincie probeert daarnaast ondersteuning te bieden waar dat gevraagd wordt. Ze draagt bijvoorbeeld bij met subsidies zodat gemeenten en andere partners adaptatiemaatregelen sneller kunnen uitvoeren.

Hoe ver is de provincie met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie?

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is opgebouwd volgens zeven ambities. Om te bereiken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht, hebben de overheden afgesproken om allemaal met deze ambities aan de slag te gaan. De provincie Drenthe is in ieder geval aan de slag gegaan met de ambities ‘Kwetsbaarheden in beeld brengen’, ‘Risicodialoog voeren en strategie opstellen’, ‘Uitvoeringsagenda opstellen’ en ‘Stimuleren en faciliteren’. Hieronder lees je meer over de invulling van deze ambities.

Stresstesten, risicodialogen

De provincie Drenthe maakt onderdeel uit van drie DPRA-werkregio’s: Noordelijke Vechtstromen, Fluvius en Groningen Noord-Drenthe. Elke regio heeft zijn eigen stresstesten uitgevoerd om de kwetsbaarheden van de gebieden in beeld te brengen. Daarnaast heeft Drenthe in 2023 als provincie een stresstest en impactanalyses laten uitvoeren op provinciaal niveau. Daarmee heeft ze voor heel Drenthe op basis van de specifieke bodemkenmerken in beeld gebracht welke plekken in Drenthe kwetsbaar zijn voor wateroverlast en droogte en welke plekken juist niet. Ook geven de impactanalyses aan welke locaties in de provincie kansen bieden om adaptatiemaatregelen te nemen. De storymap 'Drents adaptatiebeeld' beschrijft en visualiseert de impact voor diverse thema’s. Met het Drents adaptatiebeeld wil de provincie iedereen in Drenthe toegang geven tot kennis en informatie om beter te begrijpen wat er op ons afkomt en waar we nu al mee rekening kunnen houden bij de keuzes die we maken.

Strategieën en uitvoeringsagenda’s opstellen

De verschillende DPRA-werkregio’s in Drenthe werken ieder aan hun eigen Regionale Adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. De provincie Drenthe werkt hieraan mee waar dat nodig en gewenst is.

Stimuleren en faciliteren

Een van de manieren waarop de provincie Drenthe klimaatadaptatie stimuleert en faciliteert, is met een subsidieregeling voor inwoners die hun tuin willen vergroenen. Verder heeft de provincie de Hondsrugatlas Landschap en Klimaat ontwikkeld. Deze atlas dient onder andere als inspiratiebron voor professionals die zich bezighouden met de klimaatadaptieve inrichting van het landschap en gebiedsprocessen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Hieronder lees je er meer over.

Wat doet Drenthe verder aan klimaatadaptatie?

Hieronder lees je meer over de projecten waar Drenthe bij betrokken is en tools die ze ontwikkeld heeft.

Adaptation to climate change

Drenthe is één van de 308 deelnemers van de EU Mission on Adaptation to Climate Change. Deze Europese missie heeft als doel om Europese regio’s, steden en lokale overheden te steunen in hun opgaven om klimaatveerkrachtig te worden.

Hondsrugatlas landschap en klimaat

In het landschap van Drenthe is goed te zien dat klimaatverandering niet alleen van nu is, maar van altijd. Om te laten zien hoe het klimaat het landschap heeft gevormd door de jaren, heeft de provincie de Hondsrugatlas Landschap en Klimaat ontwikkeld. Deze atlas laat zien hoe het landschap in de loop van de geschiedenis is veranderd en geeft daarnaast informatie over de effecten van klimaatverandering nu.

Klimaatadaptatie op eigen website

Meer over klimaatadaptatie in de provincie Drenthe vind je op de pagina Klimaatadaptatie van de provincie Drenthe. Hierop kun je zien wat er zoal gebeurt op het gebied van klimaatadaptief denken en doen. Ook vind je er links naar klimaatatlassen en websites van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met de verschillende werkregio’s.

Vragen over klimaatadaptatie in Drenthe?

Heb je vragen over klimaatadaptatie aan de provincie Drenthe? Dan kun je een mail sturen naar post@drenthe.nl.