Klimaatadaptatie in Zeeland

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn. De rol van de provincies hierin is vooral stimulerend en ondersteunend richting gemeenten, waterschappen en lokale organisaties. Hoe vult de provincie Zeeland deze rol in? Hoever is Zeeland met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie? Op deze pagina lees je daar meer over. Ook vind je hier een aantal voorbeelden van projecten waarbij de provincie betrokken is.

Hoe vult Zeeland haar rol in?

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is opgebouwd volgens zeven ambities. Om te bereiken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht, hebben de Zeeuwse overheden afgesproken om allemaal met deze ambities aan de slag te gaan als één werkregio. De provincie Zeeland heeft daarbij een coördinerende en faciliterende rol op zich genomen.

Hoever is Zeeland met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie?

Samen met de partners in de werkregio is de provincie aan de slag gegaan met de ambities ‘kwetsbaarheid in beeld brengen’, ‘risicodialoog voeren en strategie opstellen’ en ‘stimuleren en faciliteren’. Hieronder lees je hoever de provincie met deze ambities is.

Stresstesten en risicodialogen

In de periode 2017-2019 hebben de overheden in de werkregio Zeeland stresstesten uitgevoerd. De provincie heeft dat in 2019 ook voor haar eigen assets gedaan. Eind 2019 hebben de verschillende overheden en andere betrokken partijen vanuit de werkregio een regionale risicodialoog gevoerd.

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

In 2021 hebben alle Zeeuwse overheden samen de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland vastgesteld. De uitgevoerde stresstesten en de regionale risicodialoog vormden daarvoor de basis. In de strategie staat hoe Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, waterschap en andere partners ervoor zorgen dat schade en overlast door hitte, neerslag, droogte en overstromingen beperkt blijven. Zij zullen daar vooral op letten bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, bij het opknappen van gebouwen, het vervangen van rioleringen, en bij groenbeheer en wegonderhoud. Ook bedrijven, organisaties en inwoners kunnen bij veel van deze werkzaamheden een bijdrage leveren.

Uitvoeringsagenda

Op basis van de strategie heeft Zeeland voor de periode 2021-2026 een uitvoeringsagenda opgesteld. In de uitvoeringsagenda staan de acties die de verschillende partijen uit de werkregio samen gaan uitvoeren. Het gaat daarbij vooral om acties die de gezamenlijke aanpak verder concretiseren en om de gezamenlijke pilots. In deze provinciale uitvoeringsagenda staan dus niet de lokale uitvoeringsacties van de partijen zelf: die worden beschreven in hun eigen uitvoeringsagenda.

Stimuleren en faciliteren

Vanuit haar klimaatadaptatiestrategie zet Zeeland de komende zes jaar volop in op communicatie en het creëren van draagvlak. Daarbij dragen de provincie, het waterschap en gemeenten samen actief dezelfde boodschap uit. Zeeland heeft een campagne opgezet om inwoners meer bewust te maken van klimaatverandering: Zeeland verandert mee. Doel van de campagne is om Zeeuwen tot de volgende inzichten te laten komen:

  • Iedereen iets kan doen.
  • Klimaatadaptatie is zinvol: alle beetjes helpen.
  • Als je bijdraagt aan klimaatadaptatie, levert dat ook voordelen op voor jezelf.

Naast deze campagne willen de partners een gezamenlijk stimuleringsprogramma opstellen. Ook dat is bedoeld om Zeeuwen te motiveren zelf maatregelen te nemen.

Wat gebeurt er al aan klimaatadaptatie in Zeeland?

Gemeenten, waterschap en provincie werken al langer aan maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Daarnaast gebeurt er al het een en ander om particulieren te stimuleren.

Welke maatregelen neemt Zeeland al?

De overheden werken samen aan adaptatiemaatregelen. Dat doen ze bijvoorbeeld in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, door samen  wateroverlast in bebouwd gebied aan te pakken. Ook werken ze samen aan de beschikbaarheid van voldoende zoet water. Met de Klimaatadaptatiestrategie wil Zeeland deze lopende processen sterker verankeren in de Zeeuwse samenleving, en een extra impuls aan de processen geven.

Hoe stimuleert Zeeland particulieren om bij te dragen?

De overheden stimuleren Zeeuwse inwoners, bedrijven en andere organisaties op verschillende manieren om adaptatiemaatregelen te nemen. In 2020 werden er bijvoorbeeld 1500 regentonnen verkocht via een kortingsregeling in Zeeuws-Vlaanderen. In datzelfde jaar plantten honderd Zeeuwen het vetkruid sedum op hun dak om regenwater op te vangen en hittestress tegen te gaan. En in 2020 kregen tien scholen subsidie om hun schoolplein te vergroenen. Verder heeft de provincie een subsidieregeling opgezet voor het vernieuwen van bestaande bedrijventerreinen. Daarmee wil ze ondernemers stimuleren om hun omgeving te verduurzamen.

Vragen over klimaatadaptatie in Zeeland?

Heb je vragen over klimaatadaptatie aan de provincie Zeeland? Dan kun je een mail sturen naar klimaatenergie@zeeland.nl.