Klimaatadaptatie in Noord-Brabant

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn. De rol van de provincies hierin is vooral coördinerend, stimulerend en ondersteunend richting gemeenten, waterschappen en lokale organisaties. Hoe vult de provincie Noord-Brabant deze rol in? Hoever is Brabant met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie? Op deze pagina lees je daar meer over. Ook vind je hier een aantal voorbeelden van projecten waarbij de provincie betrokken is.

Hoe ondersteunt Noord-Brabant gemeenten en waterschappen?

Om ervoor te zorgen dat gemeenten en waterschappen klimaatadaptatie een plaats geven in hun beleid en uitvoering, coördineert Noord-Brabant de samenwerking op het schaalniveau van Zuid-Nederland en ondersteunt de provincie hen o.a. met subsidies. Deze subsidies helpen gemeenten en waterschappen met het uitvoeren van klimaatstresstesten, klimaatadaptatiedialogen en uitvoeringsprojecten.

Hoe ondersteunt Brabant andere partijen?

De provincie brengt klimaatadaptatie ook onder de aandacht bij andere overheden, bedrijven en burgers. De provincie doet dit door kennisontwikkeling, informatiebijeenkomsten te organiseren en kennis te delen. Brabant stimuleert partners om klimaatbestendig te worden door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken en projectsamenwerkingen te organiseren. Daarnaast is het de taak van de provincie om de partijen met elkaar te verbinden en de samenwerking tussen hen te versterken.

Hoe ver is de provincie met de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie?

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is opgebouwd volgens zeven ambities. Om te bereiken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht, hebben de overheden afgesproken om allemaal met deze ambities aan de slag te gaan. De provincie Noord-Brabant geeft invulling aan deze ambities, waaronder de ambities ‘kwetsbaarheid in beeld brengen’ en ‘risicodialoog voeren en strategie opstellen’.

Stresstesten en risicodialogen

In 2020 heeft de provincie een klimaatstresstest laten opstellen. Met de resultaten van deze test voert de provincie intern in de organisatie de risicodialoog om klimaatverandering verankerd te krijgen in alle programma’s.

Visie klimaatadaptatie

Om Brabant klimaatbestendig te maken, heeft de provincie de Visie klimaatadaptatie opgesteld. Deze visie is een uitwerking van de hoofdopgave ‘Brabant Klimaatproof’ uit de omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant – visie op de Brabantse leefomgeving’. De aanpak richt zich op stedelijk en landelijk gebied, en de relatie daartussen:

  • Er moet veilig, voldoende en schoon water beschikbaar zijn.
  • De provincie gaat stimuleren dat de steden en dorpen vergroenen.
  • Samen met onze partners stimuleren we bewustwording en klimaatadaptief handelen door via Design Thinking aansluiting te zoeken bij de drijfveren van mensen.
  • Klimaatadaptatie is relevant voor alle beleids- en uitvoeringsprogramma’s van de provincie. Vanuit deze programma’s en de daaraan verbonden netwerken streven we ernaar dat klimaatadaptatie een vanzelfsprekend onderdeel is van de uitvoeringsprojecten van de provincie en van onze partners.De provincie ontwikkelt een aanpak voor klimaatrobuuste beeklandschappen, zoals genoemd in de Brabantse Omgevingsvisie. Het doel van deze beeklandschappen is óók om de verbinding van landelijk en stedelijk gebied te verbeteren.
  • De provincie streeft naar klimaatbestendige nieuwbouw, de herstructurering en verduurzaming van de bestaande woningbouw en klimaatbestendige bedrijventerreinen.
  • In het landelijk gebied wil de provincie klimaatadaptatie combineren met gebiedsopgaven en veranderingen in de agrofoodsector.

Uitvoeringsagenda

Noord-Brabant heeft samen met Limburg voor de periode 2021-2027 een Uitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie Zuid-Nederland opgesteld. Het doel van deze uitvoeringsagenda is dat de regio in 2050 klimaatbestendig is.

Wat gebeurt er al aan klimaatadaptatie in Noord-Brabant?

De provincie heeft sinds 2017 een eigen portaal over klimaatadaptatie. Het portaal is bedoeld voor overheden en professionals, maar ook voor ondernemers en inwoners. Je vindt er veel tips, hulpmiddelen en voorbeelden. Het portaal heeft sinds 2020 zelfs een eigen Klimaatwarenhuis, met een divers aanbod van materiaal dat je kunt gebruiken om het klimaatbewustzijn van inwoners te vergroten. Verder heeft de provincie in het project ‘Design Thinking’ samen met de provincie Limburg onderzocht hoe je inwoners kunt betrekken bij klimaatadaptatie. Via de tegels hieronder kun je meer lezen over het Klimaatwarenhuis en het project ‘Design Thinking’.

Vragen over klimaatadaptatie in Noord-Brabant?

Meer over klimaatadaptatie in Noord-Brabant vind je op het Brabantse klimaatportaal. Heb je vragen over klimaatadaptatie aan de provincie Noord-Brabant? Dan kun je een mail sturen naar klimaatadaptatie@brabant.nl.