Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft als doel om wateroverlast, droogte, hittestress en de gevolgen van overstromingen te beperken. Het uiteindelijke doel is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen aan dit programma. Dat doen ze vanuit zeven ambities. Hieronder lees je daar meer over. Verder vertellen we hier over de ontwikkelingen binnen het DPRA en hoe dit programma is georganiseerd.

Impulsregeling

Tot 2023 konden decentrale overheden een bijdrage aanvragen vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie via de Impulsregeling. Die regeling is nu voorbij. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werkt aan voorstellen voor een structurele financiering van klimaatadaptatiemaatregelen.

Organisatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werken gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk samen aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Dat doen ze in 45 werkregio’s. Deze werkregio’s staan onder leiding van bestuursvoorzitters en worden aangestuurd door de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie.

Deltaplan met zeven ambities

Het doel en de zeven ambities van het DPRA staan beschreven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit plan is opgesteld in 2018. Overheden werken in een cyclisch proces aan de zeven ambities. Dat betekent dat de resultaten en plannen vanuit de ambities eens in de zoveel tijd worden geëvalueerd en bijgesteld. De volgende DPRA-cyclus begint in 2024. Via de link hieronder lees je meer over de inzichten die zullen worden meegenomen in de volgende cyclus.

Deltabeslissing

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie staat het nationale beleid voor de inrichting van waterrobuuste en klimaatbestendige gebieden. Daarbij is bijzondere aandacht voor vitale en kwetsbare functies, omdat bij een overstroming of door extreem weer belangrijke voorzieningen kunnen uitvallen. De Deltabeslissing wordt elke zes jaar herijkt. Dat betekent dat ze opnieuw wordt beoordeeld en aangepast. De uitvoering van elke Deltabeslissing staat beschreven in het bijbehorende Deltaplan.

Monitoring en evaluatie DPRA

Het Rijk monitort en evalueert de afspraken die gemaakt zijn in het DPRA elk jaar. De resultaten hiervan verschijnen als voortgangsrapportage in het Deltaprogramma, dat de Deltacommissaris elk jaar met Prinsjesdag aanbiedt aan de Tweede Kamer. In deze jaarlijkse voortgangsrapportage kunnen voorstellen staan om beleid aan te passen, bijvoorbeeld op basis van nieuwe ontwikkelingen of belemmeringen.