Monitoring en evaluatie van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

In 2014 hebben alle Nederlandse overheden samen het doel vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dit doel is vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), en uitgewerkt in zeven ambities met concrete afspraken voor de korte en middellange termijn. Het Rijk monitort en evalueert de afspraken met decentrale overheden elk jaar via 45 werkregio’s. De resultaten hiervan verschijnen als voortgangsrapportage in het Deltaprogramma, dat de Deltacommissaris elk jaar met Prinsjesdag aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Wat is het doel van de voortgangsrapportage?

Het doel van de voortgangsrapportage is om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de voortgang in de 45 werkregio’s. Ook worden aandachtspunten en knelpunten gesignaleerd en op de agenda gezet. Daarnaast bieden de gesprekken en de rapportage kansen voor kennisuitwisseling binnen en tussen werkregio’s, en ook aanknopingspunten voor het versterken van het DPRA-netwerk.

Hoe komt de voortgangsrapportage tot stand?

De opzet van de voortgangsrapportage is stapsgewijs veranderd. Oorspronkelijk kwam de inbreng van de werkregio’s tot stand door het invullen van een uitgebreide enquête. De afgelopen jaren heeft Samen Klimaatbestendig als aanvulling op de enquête voortgangsgesprekken gevoerd met een representatief deel van de werkregio’s. Die combinatie levert relevante inzichten op, maar de uitgebreide enquête kostte een deel van de werkregio’s te veel tijd. Daarom is er voor de rapportage over 2022 gekozen om de werkregio’s te laten reflecteren op de antwoorden van de enquête in het jaar daarvoor en vier aanvullende vragen te beantwoorden.

Wat staat er in de meest recente voortgangsrapportage?

De voortgangsrapportage over 2022 is in september 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit deze rapportage blijkt onder andere dat de overheden tevreden zijn over de werkregio als samenwerkingsvorm en over wat er in korte tijd samen bereikt is. Aandachtspunten zijn: personeelstekorten, het behouden van kennis en zorgen over gebrek aan structurele financiering. Verder valt op dat het tempo van voortgang tussen werkregio’s sterk verschilt. Ook missen werkregio’s concrete doelen om te weten of ze echt op koers liggen.

Wat stond er in de voortgangsrapportages van eerdere jaren?

Uit de voortgangsrapportage over 2021 (pdf, 498 kB) bleek onder andere dat personeelstekort een groot probleem was. Daarnaast werd de financiering van hitte- en groenmaatregelen in de openbare ruimte als groot knelpunt beschouwd. Een probleem dat daarmee samenhangt is dat voor klimaatadaptatie minder hardere wettelijke eisen gelden dan voor andere thema’s, zoals de energietransitie. Verder bleek dat de behoefte aan kennisontwikkeling over klimaatongelijkheid groeit. Hieronder vind je de voortgangsrapportages over 2020 en 2019, en de tussentijdse evaluatie in 2017: