Voortgangsrapportage DPRA: Meer concrete doelen nodig

Gepubliceerd 22 september 2023

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) richt zich op een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland. Op Prinsjesdag verscheen de jaarlijkse voortgangsrapportage. Uit gesprekken blijkt dat werkregio’s graag aan concretere doelen willen werken en dat zij worstelen met personele capaciteit en het vinden van genoeg budget.

Gesprekken met werkregio’s

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk pakken de 7 ambities van het DPRA op in 45 werkregio's. Hoe dat er voor staat lees je jaarlijks in de voortgangsrapportage Ruimtelijke Adaptatie. Met trekkers van verschillende werkregio’s zijn gespreken gevoerd. Uit de interviews blijkt dat er tevredenheid is over de werkregio als samenwerkingsvorm, over het nut van het delen van kennis en over wat er in korte tijd gezamenlijk is bereikt.

Capaciteit en financiering

De impulsregeling, bedoeld om klimaatadaptieprojecten te financieren, is goed ontvangen. Wel valt op dat er vooral veel aanvragen zijn ingediend voor projecten op straatniveau en nog weinig op regionaal niveau. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan structurele financiering, zeker nu de impulsregeling afloopt op 31 december 2023. Verder worstelen de meeste werkregio’s met personele capaciteit en het behouden van kennis. Dat komt deels omdat klimaatadaptie vaak concurreert met andere opgaven, zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

Tempo verschilt

De werkregio’s verschillen onderling sterk van elkaar. Soms valt een werkregio samen met een gemeente, maar er zijn ook werkregio’s die een hele provincie bestrijken. Het tempo van voortgang tussen werkregio’s verschilt daarom om meerdere redenen. Zo verschilt het besef van urgentie en de noodzaak van klimaatadaptatie per werkregio. Sommige werkregio’s komen voort uit langlopende bestaande samenwerkingen, maar dat is lang niet overal het geval. Sommige samenwerkingsverbanden zijn pas enkele jaren actief. Deze werkregio’s zijn kwetsbaar voor uitval van personeel, bestuurlijke wisselingen of het wegvallen van financiering.

Concretere doelen nodig

‘Liggen we op koers?’ Die vraag werd gesteld in de enquêtes die door de werkregio’s zijn ingevuld. Maar werkregio’s gaven in de gesprekken juist aan concrete doelen nog te missen. Ook is er meer overeenstemming nodig over wat klimaatbestendigheid nou echt is en hoe je dit bereikt. De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving wordt verwelkomd, omdat die een handvat biedt om klimaatbestendigheid tastbaar te maken. De maatlat helpt om “je mannetje te kunnen staan in de dialoog met partijen met andere belangen en in gesprekken over transities”.

Klimaatadaptatie overbodig maken

Uit de antwoorden bleek dat klimaatadaptatie sneller moet, maar er is ook trots over wat er in relatief korte tijd is bereikt. Als uiteindelijke doel wordt door velen genoemd: het opheffen van klimaatadaptatie als afzonderlijk beleidsonderwerp met eigen afdelingen, medewerkers of organisaties. “We moeten onszelf overbodig maken door klimaatadaptatie in alle facetten van onze organisaties op te nemen.”