Werkregio's

Er zijn in Nederland 45 werkregio’s waarin gemeenten, waterschappen en andere partijen samenwerken aan klimaatadaptatie. De samenwerking moet eraan bijdragen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Wat zijn werkregio’s en hoe zijn deze ontstaan?

Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wilden de regionale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie versterken. Zij deden daarom in 2017 een oproep aan alle regio’s om voor de aanpak van klimaatadaptatie speciale werkregio’s te vormen. Daarbij mochten de lokale en regionale partijen zelf aangeven in welke vorm en op welk schaalniveau ze wilden samenwerken aan de ambities in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De vorm en schaal kon later aangepast worden als dat nodig was. Hoewel voor de Impulsregeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de indeling van de werkregio’s in 2020 wel tijdelijk is vastgelegd. In veel regio’s is in 2018 gekozen om een werkregio te vormen op basis van de bestaande samenwerkingsverbanden rond de waterketen.

Wat doen de werkregio’s aan klimaatadaptatie?

De betrokken overheden in een werkregio werken samen aan het uitvoeren van de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ze voeren bijvoorbeeld een gezamenlijke stresstest uit om de kwetsbaarheden voor klimaatverandering inzichtelijk te maken, stellen samen met betrokkenen de ambities en het beleid vast, maken een uitvoeringsagenda en nemen de nodige maatregelen. Ook aanvragen voor de Impulsregeling klimaatadaptatie gebeuren via de werkregio’s. De samenwerking via werkregio’s heeft samen met de Impulsregeling voor een versnelling gezorgd in de aanpak van klimaatadaptatie. De verwachting is ook dat hierdoor klimaatadaptatie beter verankerd zal worden in het ruimtelijk beleid van de decentrale overheden. Naast deze gezamenlijke aanpak in een werkregio, werken decentrale overheden vaak ook aan de uitvoering van de zeven ambities voor hun eigen gemeente, waterschap of provincie.

Hoe dient een werkregio een aanvraag in voor de impulsregeling?

De werkregio’s vervullen een grote rol bij de indiening van aanvragen voor de Impulsregeling klimaatadaptatie. Elke werkregio kan maximaal één keer per jaar een aanvraag doen. Dit kan tot en met 2023 en totdat het maximum van de rijksbijdrage voor de werkregio is bereikt. De verdeelsleutel is gebaseerd op inwoneraantal en oppervlak van de gemeenten binnen de werkregio. Meer over hoe je als werkregio een aanvraag indient, vind je op de pagina over de impulsregeling. Veelgestelde vragen over de impulsregeling vind je in de FAQ.

Hoe ver zijn de werkregio’s met klimaatadaptatie?

Via de werkregio’s monitoren de partners die zijn aangesloten bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) samen hoe het ervoor staat met de zeven ambities. Dat doen ze aan de hand van een jaarlijkse voortgangsrapportage. In een daarvoor uitgezette enquête komen er vragen aan bod zoals 'Hoe ver zijn de verschillende overheden en hun samenwerkingsverbanden, de werkregio's, met klimaatadaptatie?', 'Hoe is de progressie op de zeven ambities uit het DPRA?', 'Wat loopt goed, wat vraagt extra aandacht?'. Als aanvulling op deze enquête voert het team van Samen Klimaatbestendig in ongeveer 20 regio's verdiepende gesprekken over de achtergrondfactoren. De uitkomsten van de enquête en de gesprekken worden geëvalueerd door het landelijk DPRA-team en de coördinatoren van de zeven stroomgebieden in het kader van het Deltaprogramma. De verworven inzichten verschijnen samengevat in een voortgangsrapportage en vormen de basis voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2023.

Waar vind je een overzicht van de werkregio’s?

Een actueel overzicht van alle werkregio’s vind je op de kaart van DPRA (pdf, 4.6 MB) met alle gebiedsoverleggen en werkregio’s in Nederland. De werkregio’s kunnen sterk van elkaar verschillen: soms is het een provincie met alle gemeenten en waterschappen daarbinnen, soms is het een gemeente, of een samenwerking die al bestond tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven in dezelfde waterketen. De deelnemende partijen, de rolverdeling en de samenwerkingsvorm kunnen dan ook per werkregio verschillen.

Wat is het verschil met de gebiedsoverleggen?

Op de kaart vind je ook een actueel overzicht van de gebiedsoverleggen. De 45 werkregio’s zijn namelijk ingedeeld in zeven gebiedsoverleggen. Soms werken de werkregio’s in een gebiedsoverleg met elkaar samen bij de aanpak van ruimtelijke adaptatie, zoals in Zuid-Nederland en Oost-Nederland. Daarnaast stimuleert het gebiedsoverleg de samenhang met de opgaven waterveiligheid en zoetwatervoorziening in het Deltaprogramma.

Contact over de kaart of met een werkregio?

Kloppen bepaalde gegevens op de kaart niet? Laat het ons dan weten via het contactformulier. Wil je in contact komen met een werkregio zelf? Dan kun je mailen met de contactpersoon van die werkregio. Iedere werkregio heeft zijn eigen contactpersoon, zie de actuele lijst met contactpersonen (xlsx, 15 kB). Let op: hierin vind je de ambtelijke contactpersonen, de bestuurlijke vind je op deze pagina. Kloppen de gegevens van een contactpersoon niet? Laat het ons dan weten via het contactformulier.