Andere programma’s en netwerken

Naast het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) zijn er andere programma's en netwerken die als doel hebben om de aanpak van klimaatadaptatie in Nederland te versterken en versnellen.

NKWK – KBS

Van 2017 tot en met 2023 ontwikkelde en deelde de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad (NKWK-KBS) kennis over wat de beste maatregelen zijn om steden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.  Deze onderzoekslijn was één van de veertien onderzoekslijnen van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Op de pagina NKWK Klimaatbestendige stad lees je meer over de resultaten van deze onderzoekslijn.

LIFE-IP Klimaatadaptatie

LIFE-IP Klimaatadaptatie (2022-2027) is een Nederlands programma met cofinanciering door de Europese Unie (EU). Het doel van het programma is om de uitvoering van adaptatiemaatregelen in Nederland te versnellen. Een consortium van 22 overheden en organisaties gaat het programma uitvoeren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Rijkstinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zullen het programma coördineren. Zo legt het programma ook een duidelijke link tussen klimaat en gezondheid.

Samen Klimaatbestendig

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, is het belangrijk dat overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken. Daarvoor is het netwerk Samen Klimaatbestendig in het leven geroepen. Dit is een netwerk voor en door professionals die Nederland weerbaar willen maken tegen klimaatverandering. Het team van Samen Klimaatbestendig kan je verder helpen met klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door samen te sparren, je met andere partijen in contact te brengen of door een mooi initiatief of idee via landelijke media te delen.

OSKA

Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) is een samenwerkingsverband op het gebied van standaarden. Voorbeelden van standaarden zijn normen, richtlijnen en handreikingen. Standaarden spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte. In OSKA werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties met elkaar samen. Zij willen bevorderen dat klimaatadaptatie snel een plek krijgt in nieuwe en bestaande standaarden.

City Deals

Ook City Deals zijn bedoeld om de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderen. In City Deals werken steden, maatschappelijke partners en de Rijksoverheid samen aan het versterken van innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. City Deals waarin klimaatadaptatie een grote rol speelt, zijn de City Deal Klimaatadaptatie en de City Deal Openbare Ruimte. De City Deal Klimaatadaptatie is afgerond en de resultaten zijn beschikbaar.

Global Centre on Adaptation (GCA)

Het Global Center on Adaptation (GCA) is een organisatie die zich sinds 2018 wereldwijd inzet voor klimaatadaptatie. GCA stimuleert landen, organisaties en bedrijven om kennis te delen en samen te werken op het gebied van klimaatadaptatie, zodat zij zichzelf beter kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het hoofdkantoor van het GCA bevindt zich sinds 2021 in het Floating Office Rotterdam, het grootste drijvende kantoorgebouw ter wereld.