Floriade Almere 2022

Trekker: Mark Huisman
Verslaglegger: Mark Huisman (hahuisman@almere.nl)

Doel

Laten zien hoe bij het project Floriade Almere 2022 wordt omgegaan met klimaatadaptatie, en in het bijzonder met hittestress.

Inhoud

De Floriade Almere 2022 staat in het teken van Growing Green Cities. Centraal staan urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit en voedselproductie. Na de expo zal het gebied worden doorontwikkeld tot een groene stadswijk, waarbij de ambitie is de groenste stadswijk van Nederland, Europa en daarbuiten te zijn.

De nadruk ligt dus op het groen. Belangrijk onderdeel van het plan is de aanleg van een arboretum, een bibliotheek van bomen en planten. Dit arboretum vormt de basis van de expo en de stadswijk, samen met het in het gebied reeds aanwezige groen, dat zo veel mogelijk wordt ingepast. Voorafgaand aan de selectie van de bomen en planten die worden tentoongesteld, is een uitvoerige analyse gemaakt van bijdrage die ze leveren aan een groene, gezonde stad.

Naast beplanting, spelen ook de toe te passen verhardingsmaterialen een rol bij het voorkomen van hittestress. Omdat het grootste deel van de stadswijk autoluw wordt, is het mogelijk de openbare ruimte te vergroenen. In de straatjes in het gebied wordt het oppervlak aan verharding daarom zo veel mogelijk beperkt, bijvoorbeeld door het toevoegen van groenvlakken, maar ook door toepassing van open verharding die ruimte biedt voor groen.

Een van de doelen van de Floriade is ook om te leren; de Floriade is een living lab. Er zal in het gebied dan ook veelvuldig worden gemeten en gemonitord. Welke beplanting draagt op welke wijze bij aan een leefbare openbare ruimte? Wat is het koelste straatje en wat is de rol van de beplanting daarin? En in hoeverre is een en ander toepasbaar in andere steden en gebieden? Dat zijn vragen die de Floriade moet gaan beantwoorden.

Uitkomsten

Tijdens de werksessie zijn de deelnemers met name geïnformeerd over hoe de Floriade denkt te kunnen inspelen op problemen als hittestress. De belangrijkste uitkomst zou dan kunnen zijn dat de deelnemers kennis hebben genomen van een voorbeeldproject met daarin de laatste innovaties met betrekking tot de groene stad van de toekomst.

Contactgegevens

Mark Huisman
hahuisman@almere.nl

Ria van Dijk
rvdijk@almere.nl