Hittekwetsbaarheidskaarten

Trekker: Edwin van der Strate
Verslaglegger: Edwin van der Strate (Edwin.vanderstrate@tauw.com)

Doel

  • Kennisoverdracht over wat er op dit moment aan tools bestaat
  • In gesprek over wat nodig is voor de ontwikkeling van hittekwetsbaarheidskaarten

Inhoud

  • Presentatie van tools in korte pitches door BOOT, Neelen&Schuurmans, Sweco en Tauw;
  • Presentatie van Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam) over lopend onderzoek en dilemma’s: hoe te komen van stresstesten naar hittekwetsbaarheid;
  • In 3 groepjes in gesprek adhv 3 invalshoeken: Mens/gebouw/omgeving; en
  • Plenaire terugkoppeling van de groepjes

Uitkomsten

Er was veel interesse en er waren veel vragen over de gepresenteerde tools. Daarna bleek er in de groepjes veel energie en enthousiasme om met elkaar in gesprek te gaan over de drie thema’s.

De overall conclusie was dat er veel verschillende tools zijn en dat standaardisering kan helpen om meer duidelijkheid en uniformiteit te krijgen.

Daarnaast was de algemene conclusie dat er nog veel kennis mist wat betreft hitte en hittekwetsbaarheid. Ten slotte werd een aantal keren genoemd dat de nachttemperatuur een belangrijke factor is.

Belangrijkste leerpunten

Er is behoefte aan duidelijkheid ten aanzien van standaardisatie maar aan de andere kant ook aan  handelingsperspectief op gebied van zowel mens, gebouw als omgeving. Oftewel welke maatregelen hebben welk effect én welk doel en resultaat streef je na?

De groepen bespraken tijdens de werksessie elk drie vragen. Hieronder is aangegeven hoe daar vanuit de drie invalshoeken op gereageerd is:

Tabel
Vraag Mens Gebouw Openbare ruimte
Wat is hittekwetsbaarheid? Gaat om koppeling aan sociaal domein en de zorg

Koppeling aan leeftijd, geslacht

Koppeling aan leeftijd van gebouwen

Is maatwerk

Lastig om maatregelen te definieren
Wat spreekt aan op het gebied van tools?

Labeling en hoe je dat objectief kunt maken

Openbare data goed beschikbaar maken

Wát is effect van temperatuur op de fysiologie en weerbaarheid van het menselijk lichaam
Koeltekaart Integraliteit in tools en indicatoren waardoor je een plan kunt ‘scoren’
Wat mist en is nog nodig?

Agendering sociaal domein

Belastbaarheid van mensen

Jongeren/scholen als kwetsbare groep

Toelichting bij tools zodat er geen misinterpretatie ontstaat

Relatie temperatuur buiten en binnenshuis

Koppeling aan verduurzaming en aardgasloos

Verbinding met GGD’s

Data van buitenruimte, gebouwtypologie (type en bouwjaar) én bewoners met elkaar verbinden en presenteren in een kaart

Kennis en bewustwording

Nachttemperatuur

standaardisering

Vervolgafspraken

Er is behoefte aan de uitwerking van hittekwetsbaarheidskaarten en met name ook als vervolg op de hittestresskaarten. Ook is er behoefte aan koppeling van die kwetsbaarheidskaarten aan kwetsbare doelgroepen en in gesprek te gaan over wat wel en niet acceptabel is als het gaat om hitte.

Quote van de dag

“Er zijn nog nooit doden als gevolg van wateroverlast te betreuren maar wél als gevolg van hittegolven in Nederland. Besteed dus aandacht aan hittestress.” – Jeroen Kluck, HvA

Contactgegevens

Edwin van der Strate
Edwin.vanderstrate@tauw.com

Jeroen Kluck
j.kluck@hva.nl

Martijn Steenstra
Martijn.Steenstra@sweco.nl

Jonas van Schrojenstein
jonas.vanschrojenstein@nelen-schuurmans.nl

Maarten Baan
jwm.baan@buroboot.nl

Liesbeth Wilschut
liesbeth.wilschut@tauw.com