Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJssel


De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit geeft een nadere uitwerking van het Nationaal en Regionaal Ruimtelijk Kader zoals die voor het rivierengebied zijn opgesteld. In deze documenten wordt een koers voor de IJssel gepresenteerd die ook het vertrekpunt vormt voor deze Handreiking.
Het rijksbeleid over ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied (Nota Ruimte) richt zich op de volgende punten:

  • vergroting van de ruimtelijke diversiteit tussen de riviertakken;
  • handhaving en versterking van het open karakter van het rivierengebied met de karakteristieke waterfronten;
  • behoud en ontwikkeling van de landschappelijke, ecologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden en de verbetering van de milieukwaliteit;
  • versterking van de mogelijkheden van het gebruik van hoofdvaarwegen door beroeps- en pleziervaart.

Resultaten

Het bijzondere karakter van de IJssel als een kleinschalig gevarieerd landschap met bijzondere cultuurhistorische en natuurlijke waarden is aanleiding geweest om bij de selectie van de rivierverruimende maatregelen vooral binnendijkse oplossingen te kiezen om daarmee de waardevolle buitendijkse gebieden zoveel mogelijk te ontzien.

Er is in de proeftuin gewerkt aan vier kernopgaven:

  1. Ten eerste wordt er gestreefd naar het ontwikkelen van een rivierdal strategie. Hiertoe wordt het relatief hoger gelegen binnendijkse gebied onder invloed van de IJssel gebracht, waardoor een natuurlijk rivierdal het ecologisch ontwikkelingsperspectief vormt. De relaties worden ook met de hogere grondgebieden buitenhet IJsseldal versterkt en wordt het accent onder anderen gelegd op bosontwikkeling, met name in de ecologische verbindingszones.
  2. Ten tweede wordt er gestreefd naar evenwicht tussen behoud en ontwikkeling. Afhankelijk van de bestaande kwaliteiten op gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie is deze strategie per gebied verschillend. Ook past hierbij het beter leefbaar maken van het landschap door de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren.
  3. Het derde streven, het realiseren van een verbrede plattelandseconomie, kan invulling krijgen door veel verschillende economische activiteiten en bedrijfsvormen een kans te (blijven) bieden, bijvoorbeeld door de recreatieve toervaart over de IJssel te stimuleren.
  4. Tenslotte wordt er gestreefd naar het versterken van het karakter van de stedenrivier. In dit kader kan gewerkt worden aan het herstel en de ontwikkeling van de relatie tussen woongebieden en de rivier, het ontwikkelen van het waterfront van op de rivier georiënteerde steden en het oriënteren van nieuwe stedelijke woonvormen op het rivierdal.


Results appeared on
Project type
Onderzoek
Schaal
Regio
Thema
Overstroming