Handreiking Groen in en om de Stad

Deze handreiking helpt om groen in en om de stad goed te kunnen borgen. Hij biedt een set aan kwalitatieve en kwantitatieve eisen die samen zorgen voor een gezonde, groene omgeving. In de handreiking vind je normen en eisen op straat-, buurt- en wijkniveau, en ook op stads- en regionaal niveau. De handreiking houdt daarbij rekening met de verschillen tussen nieuwbouw en bestaande bouw, openbaar en privaat terrein en biedt ook ruimte voor lokaal maatwerk. Het doel van de handreiking is dat gemeenten en provincies groen gelijkwaardig aan andere thema’s in het ruimtelijk domein meenemen in planvorming.

Voor wie?

De handreiking is bedoeld voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren die betrokken zijn bij de groenopgave in en om de stad. Daarnaast is de handreiking ook een handig hulpmiddel voor ontwerpers, ontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en groenondernemers. Verder kan hij interessant zijn voor studenten die zich verdiepen in beleids- en planvorming, ontwerp voor en van de fysieke leefomgeving en vergroening van de stad.

Wat kun je ermee?

Met de handreiking kun je een nulmeting doen van de kwaliteit, functie en toekomstbestendigheid van het bestaande groen. Op basis daarvan kun je zien wat er nodig is om dit groen op het juiste niveau te krijgen. Daarnaast helpt het stappenplan in de handreiking je om het groen op de juiste manier uit te breiden. Hiermee kun je stap voor stap bepalen welk groen je waar en op welk moment het beste kunt aanleggen. Je kunt de nulmeting en het stappenplan uitvoeren op stadsniveau, regioniveau, maar ook op straat-, buurt- en wijkniveau. Verder kun je zelf bepalen hoe je de handreiking gebruikt. Heb je als gemeente of provincie voldoende tijd en capaciteit? Dan kun je een eigen invulling geven aan groenpercentages en (extra) kwalitatieve eisen en/ of parameters. Bij minder tijd of capaciteit kan een gemeente of provincie ook de ‘standaard’ borgingssystematiek uit de handreiking gebruiken.

Wie heeft de handreiking ontwikkeld?

De handreiking is ontwikkeld door Arcadis en &Flux, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Arcadis en &Flux hebben hierbij ook samengewerkt met diverse gemeenten, provincies, groen- en natuurorganisaties en andere betrokken stakeholders, onder andere door gebruik te maken van hun kennis en ervaring en door te checken aan welke behoeftes de handreiking moet voldoen. De methode in de handreiking is gebaseerd op de Landelijke maatlat. De handreiking wordt nog verder ontwikkeld en ook getest in de praktijk.

Publicatiedatum

31 mei 2024