Global Commission on Adaptation in actie tijdens COP24 in Polen

Gepubliceerd 10 december 2018

De Global Commission on Adaptation (GCA), waartoe Nederland het initiatief heeft genomen, vraagt extra aandacht voor het belang van klimaatadaptatie tijdens de VN-klimaattop (COP24) in Polen. De GCA stimuleert partijen op alle niveaus om volop aan de gang te gaan met klimaatadaptatie. Nederland draagt bij via ‘klimaatdiplomatie’.

Op 16 oktober 2018 vond in Den Haag een high-level event plaats: de lancering van de Global Commission on Adaptation (GCA). Deze Commissie is een initiatief van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voorzitters zijn Ban Ki-Moon, Bill Gates (ceo van de Bill and Melinda Gates Foundation) en Kristalina Georgieva (ceo van de Wereldbank).

De GCA bestaat uit 28 leden uit 19 verschillende landen. Een aantal van hen zijn vertegenwoordigers van nationale overheden, onder wie Van Nieuwenhuizen. Daarnaast zijn internationale organisaties en bedrijven vertegenwoordigd. De Commissie wil klimaatadaptatie hoger op de agenda krijgen, zowel nationaal als internationaal, en zowel bij overheden als bij instellingen, bedrijven en burgers. Tegelijkertijd wil de Commissie zelf bijdragen aan het verspreiden van kennis over klimaatadaptatiestrategieën.

COP24

De GCA speelt een belangrijke rol tijdens de 24ste bijeenkomst van de partijen (COP24) van het VN-klimaatverdrag UNFCCC, die plaatsvindt van 3-14 december 2018 in Katowice, Polen. “In het verdrag van Parijs zijn afspraken gemaakt om naast klimaatmitigatie ook meer aandacht te besteden aan klimaatadaptatie”, zegt Willem Jan Goossen van het ministerie van IenW. “De nadruk lag voorheen vooral op mitigatie, maar juist tijdens deze COP merk je de toegenomen aandacht voor adaptatie. Er zijn maar liefst veertien side events aan adaptatie gewijd.”

Feit is wel, aldus Goossen, dat bij klimaatadaptatie veel wordt overgelaten aan de landen zelf. “De kans is dus groot dat het nog wel een tijd zal duren voordat duidelijk wordt hoe alle partijen gezamenlijk klimaatadaptatie zullen oppakken. Dit was ook een van de redenen om een Global Commission on Adapation in te stellen.”

Een aantal GCA-Commissioners is in Polen aanwezig om in de wandelgangen en tijdens sessies aandacht te vragen voor klimaatadaptatie en de rol die de GCA daarbij wil spelen. Er zijn ook twee GCA-events op 12 december, georganiseerd door de GCA in samenwerking met onder meer het UNFCCC-secretariaat.

Klimaatdiplomatie

Nederland speelt een bijzondere rol in de Commissie, benadrukt Goossen. “Minister Cora van Nieuwenhuizen is de zogenaamde initiating Commissioner”, vertelt hij. “In die rol heeft zij intensief contact met de drie co-voorzitters van de GCA. Nederland zet zich in brede zin in om het werk en de ambitie van de GCA optimaal te ondersteunen, bijvoorbeeld in onze klimaatdiplomatie.”

De missie van de GCA zal in de komende jaren alleen maar urgenter worden. “We zitten nu al op een wereldwijde stijging van de gemiddelde temperatuur van ongeveer 1 graad Celsius”, zegt Goossen. “In de afgelopen decennia is ons klimaat al merkbaar veranderd en nu al moeten we maatregelen nemen om met die veranderingen om te gaan. We weten eigenlijk al dat – ook als we alles op alles zetten – we minimaal met 1,5 graad temperatuurstijging te maken gaan krijgen. Experts voorspellen dat het zelfs al lastig gaat worden om de opwarming tot 2 graden te beperken.”

Rol voor de GCA

Maar wat het ook wordt, aldus Goossen: we zullen ons moeten voorbereiden op aanzienlijke veranderingen op het gebied van klimaat, inclusief onder meer zeespiegelstijging, perioden van droogte, stormen, extreme regenval en verspreiding van tropische ziekten. “Nu al nadenken en vervolgens handelen, met de kennis in handen over hoe het klimaat er over 20, 50 of 100 jaar uitziet, dat is de kern van klimaatadaptatie”, zegt Goossen. “Het is onvermijdelijk dat er de komende decennia – en misschien wel eeuwen – grote opgaven liggen op het gebied van klimaatadaptatie.”

We kunnen het ons niet veroorloven om nog veel kostbare tijd verloren te laten gaan, zo besluit Goossen: “Op alle niveaus is inzet nodig: op lokaal, regionaal, nationaal en ook op mondiaal niveau. Voor dat laatste is een belangrijke taak weggelegd voor de GCA om alle partijen – landen, bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s – te stimuleren om volop met klimaatadaptatie aan de gang te gaan. Met de nadruk op het nemen, versnellen en opschalen van actie.”

Meer informatie