Werkregio’s Ruimtelijke adaptatie van start

Gepubliceerd 29 mei 2018

Afgelopen jaar is gewerkt aan een landsdekkende samenwerkingsstructuur voor Ruimtelijke adaptatie. Samenwerken op lokaal en regionaal schaalniveau is nodig bij het concreet uitwerken van de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Niemand kan het alleen.

Ambities

Er zijn inmiddels circa 45 werkregio’s gevormd. In een werkregio worden gezamenlijk door betrokken overheden de kwetsbaarheden voor weersextremen via een stresstest inzichtelijk gemaakt, worden de eigen ambities en het beleid vastgesteld en worden de benodigde maatregelen genomen. Met als doel ervoor te zorgen dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht op langere termijn. De werkregio’s zijn divers van omgang; soms is het een provincie met alle inliggende gemeenten en waterschappen, soms is het een gemeente of een bestaande samenwerking binnen de waterketen.

Op 17 mei waren de vertegenwoordigers van alle werkregio’s en deltacommissaris Wim Kuijken bijeen voor een startbijeenkomst in Utrecht, met als doel om samen te spreken over de opgaven voor de werkregio’s en om te kijken naar de behoefte aan ondersteuning bij de aanpak. Wim Kuijken onderstreepte het belang van elkaar informeren in de komende decennia en het samen optrekken bij het werken aan de opgave voor ruimtelijke adaptatie. Een opgave die tot in de haarvaten van de ruimtelijke inrichting en het watersysteem zal doordringen. “Het is belangrijk om van elkaar te leren en te weten wat wel en wat niet werkt”, aldus de deltacommissaris. “Werken aan ruimtelijke adaptatie is niet iets dat je ‘erbij’ doet. Ik zie het als het ‘nieuwe werken’. Vervanging van de riolering doe je bijvoorbeeld niet meer zonder rekening te houden met ruimtelijke adaptatie, herinrichten van een gebied doe je door rekening te houden met het water”. Naast de terechte aandacht voor de energietransitie moet er ook aandacht zijn voor klimaatadaptatie in gemeenten, provincies en bij waterschappen. Dit geldt onder andere voor de enorme bouwopgave in ons land. “Het is belangrijk om goed te kijken waar de nieuwe woningen het beste kunnen worden gebouwd. De stresstest en de watertoets kunnen hierbij helpen. En ik kijk of wijziging van bouwregelgeving nodig is en kan helpen.” De deltacommissaris deed de oproep om naar de “Waterstraat” in de Green Village (onderdeel TU Delft) te gaan, waar allerlei innovaties voor water in de stad te zien zijn, en sloot af met het voornemen om vanaf Prinsjesdag en in 2019 alle 40 werkregio’s te gaan bezoeken om het werken aan de ruimtelijke adaptatie te stimuleren.

De eerste conclusies van het Klimaatadaptatie Adviesteam (KAAT) die in opdracht van het nationale team ruimtelijke adaptatie op 11 plaatsen in Nederland in beeld heeft gebracht wat de behoefte aan ondersteuning is, werden tijdens de bijeenkomst gedeeld. Een van de  conclusies is dat het klimaatbestendig inrichten van Nederland niet zo zeer een technisch vraagstuk is (“goede maatregelen zijn er genoeg”) maar dat het eerder een samenwerkingsvraagstuk is dat zich enerzijds richt op het intern samenwerken en organiseren binnen gemeenten en waterschappen en anderzijds op het samenwerken en organiseren met de partners in de regio.

Tijdens diverse workshops was er aandacht voor de stap van stresstest naar het voeren van risicodialogen en het beslissen over maatregelen in overleg met burgers. Concrete praktijkvoorbeelden uit Breda en Overijssel werden besproken. De deltacommissaris nam een magazine over vier jaar ‘Amsterdam Rainproof’ in ontvangst. De slotconclusie van de startbijeenkomst was dat het heel waardevol is om met alle werkregio’s bijeen te komen om van elkaar te kunnen leren en te kijken waar behoefte is aan ondersteuning. Binnenkort zal er een bijeenkomst met bestuurders georganiseerd worden, om te zorgen dat de RA-community ook bestuurlijk gemaakt wordt.