Handreiking klimaatadaptatie voor ProRail

Gepubliceerd 3 april 2019

Spoorwegbeheerder ProRail heeft afgelopen jaar gewerkt aan een handreiking voor klimaatadaptatie. De handreiking sluit aan bij de Aanpak Duurzaam GWW, en biedt stap voor stap ondersteuning om in projecten tot een ambitie voor klimaatadaptatie te komen.

De handreiking bestaat grofweg uit twee onderdelen. Eerst worden voor het project de mogelijke effecten van klimaatverandering in kaart gebracht op een scorebord. Denk hierbij aan hittestress voor reizigers, stormschade en overstroming van het spoor. Om een inschatting te maken van de mogelijke effecten wordt gebruik gemaakt van de landelijke Klimaateffectatlas. Het tweede deel van de handreiking richt zich op het verkennen van maatregelen en kansen. Beide onderdelen geven uiteindelijk input om in een project tot een ambitie voor klimaatadaptatie te komen.

In lijn met de filosofie van de Omgevingswet wordt in de handreiking niet alleen gekeken naar de spoorinfrastructuur en de stations zelf, maar ook naar de omgeving en hoe de opgaven en kansen met elkaar en in samenhang kunnen worden opgepakt. Probleem en oplossing zijn immers vaak ook op groter schaalniveau te vinden.

Bij de nadere uitwerking van een project zal daarnaast goed gekeken moeten worden naar de inspanning die nodig en zinvol is voor klimaatadaptatie rond het gehele spoorsysteem, en hoe het project zich hiertoe verhoudt.

De handreiking is getest en zal nu standaard gebruikt gaan worden in de Aanpak Duurzaam GWW binnen ProRail. Op basis van de ervaringen die daarbinnen worden opgedaan wordt de handreiking doorontwikkeld.