Handreiking klimaatadaptatie ProRail

Spoorwegbeheerder ProRail gebruikt in haar nieuwe projecten een handreiking voor klimaatadaptatie. De handreiking sluit aan bij de Aanpak Duurzaam GWW, en helpt ProRail om voor elk project een ambitie op te stellen voor klimaatadaptatie.

Hoe ziet de handreiking eruit?

De handreiking bestaat uit twee onderdelen:

  • In het eerste deel breng je de mogelijke effecten van klimaatverandering voor een project in kaart op een scorebord. Denk hierbij aan hittestress voor reizigers, stormschade en overstroming van het spoor. De handreiking wijst direct naar de juiste kaarten uit de landelijke Klimaateffectatlas waarmee je de inschatting van deze effecten kan maken.
  • In het tweede deel van de handreiking verken je maatregelen en kansen. Beide onderdelen geven uiteindelijk input om in een project een ambitie voor klimaatadaptatie op te stellen.

Kijk breder dan project zelf

De handreiking laat je verder kijken dan het project zelf. Zo stelt de handreiking je de vraag hoe je de opgaven en kansen van het project in samenhang met de omgeving kunt oppakken. Dat is zinvol, want probleem en oplossing zijn vaak ook op groter schaalniveau te vinden. Daarnaast benoemt de handreiking dat het van belang is om ook te kijken naar inspanningen die nodig en zinvol zijn voor klimaatadaptatie rond het hele spoorsysteem, en hoe het project met zijn mogelijke maatregelen of wijze van uitwerking zich hiertoe verhoudt.

ProRail gebruikt de handreiking nu standaard in de Aanpak Duurzaam GWW. De handreiking is beschikbaar als boekje (pdf, 631 kB) of digitaal.


Handreiking afbeelding