Routekaart risicodialoog online

Gepubliceerd 12 december 2019

De routekaart risicodialoog staat online. Sinds 10 december kan iedereen dit hulpmiddel raadplegen via het Kennisportaal.  De routekaart beantwoordt veel vragen over de risicodialoog en geeft voorbeelden en inspirerende tips. Wie snel aan de slag wil, kan de korte route volgen. Wie meer tijd heeft, volgt de uitgebreide route.

Gemeenten en waterschappen hebben stresstesten uitgevoerd en daarmee de kwetsbaarheden als gevolg van extreem weer in beeld gebracht. De volgende stap is het voeren van de risicodialoog: met partijen praten over de risico’s, het beschermingsniveau en de maatregelen. Maar wie zijn die partijen en hoe voer je het gesprek?

De routekaart helpt bij het risicodialoogproces. Via een heldere structuur zijn vragen en antwoorden over de risicodialoog bij elkaar gebracht en zijn inspirerende voorbeelden en ervaringen ontsloten. Een gebruikersgroep van gemeenten, waterschappen en provincies heeft tijdens het maken van de routekaart gereflecteerd op het ontwerp en verbeteringen aangebracht.

Er is geen goed of fout

Volgens Yigall Schilp van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is de risicodialoog een kwestie van maatwerk. “De routekaart is bedoeld om partijen te helpen. Het is geen blauwdruk en er is geen goed of fout. We reiken ervaringen, instrumenten en voorbeelden aan.” Op advies van de gebruikersgroep is er een uitgebreide en een korte route gemaakt. Dat was tevens een wens van partijen die nog moeten beginnen en partijen die al bezig zijn. De bedoeling is dat overheden de dialoog voeren in 2020 en het resultaat aan het einde van dat jaar verwerken in een uitvoeringsagenda.

Stap voor stap door het proces

De routekaart gaat in op het voorbereiden, het voeren en het afronden van een risicodialoog. Aan de hand van veel gestelde vragen wordt de lezer door het proces geleid. Kern van de risicodialoog is het afwegen van risico’s: wat accepteren we wel en wat niet. Partijen bepalen met elkaar de ambitie, de aanpak en de maatregelen. “Omdat veel grond in het bezit is van particulieren, bedrijven of woningbouwverenigingen, kan het nodig zijn dat ook deze partijen maatregelen nemen¨, aldus Schilp. Tijdens het Deltacongres in Goes liet Woonstad Rotterdam hiervan een voorbeeld zien.

Koppelen aan de omgevingsdialoog

In 2020 vinden ook dialogen plaats over de omgevingsvisies en de energietransitie. Waar mogelijk kunnen overheden de risicodialoog hiermee combineren, oppert Schilp. Het gesprek hoeft dan maar éénmaal plaats te vinden en de dossiers kunnen worden verbonden. Het stapelen van investeringsagenda’s kan interessant zijn. Schilp benadrukt dat het voeren van een dialoog niet nieuw is en dat het niet nodig is om ertegenop te zien “Ga gewoon aan de slag”, adviseert hij. “Deze eerste versie van de routekaart ondersteunt daarbij. Komende jaren gaan we de routekaart verrijken met ervaringen uit de praktijk. We nodigen iedereen uit om met dit hulpmiddel aan de slag te gaan en ervaringen met ons te delen.”


3-voeren-afronden-voorbereiden-1000px

Meer informatie