Geslaagde proef met Klimaatschadeschatter en Toolbox Klimaatbestendige Stad

Gepubliceerd 24 april 2019

De gemeente Zoeterwoude testte twee nieuwe gratis instrumenten: de Klimaatschadeschatter (KSS) en de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS). De eerste ervaringen zijn positief, zegt Liselotte Gips-Heintz, projectleider klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk. “De kosten van klimaatschade en de baten van adaptatiemaatregelen worden heel inzichtelijk. Op basis daarvan kun je onderbouwde keuzes maken.”

Heftige uitkomst

Bij het project klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk werken de overheden nauw samen met bewoners en bedrijven. “We hebben de uitkomsten van de stresstesten doorgerekend met de Klimaatschadeschatter”, zegt Gips-Heintz. “Zo konden we laten zien welke bedragen gemoeid zijn met schade door klimaatverandering.” De uitkomst was “heftig”. Daarna zijn drie scenario’s besproken, met alle partijen: niets doen, adaptatiemaatregelen nemen op momenten dat toch al gewerkt wordt aan de buitenruimte, of alle problemen oplossen zodat nooit meer klimaatschade optreedt. “Het derde scenario is onbetaalbaar. Met behulp van de Toolbox Klimaatbestendige Stad zijn we de maatregelen gaan afpellen, totdat we uitkwamen op een redelijker bedrag. En wat bleek: dat was het tweede scenario. Dus klimaatadaptatiemaatregelen toepassen als de straat toch al opengaat voor onderhoud of renovatie.” Het fijne van de toolbox is, volgens de projectleider uit Zoeterwoude, dat je alle maatregelen kunt aan- en uitzetten. “Je weet dus precies waarvoor je kiest.”

Eyeopeners

Het gebruik van de twee instrumenten leidde tot echte eyeopeners, vooral bij ondernemers, constateert Gips-Heintz. “Zij kijken naar kosten en baten. Als je laat zien dat niets doen op termijn veel duurder is dan het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen, zijn ze om.” Hasse Goosen van de stichting Climate Adaptation Services (CAS) is projectleider van de Klimaatschadeschatter. Het instrument is vooral bedoeld voor gemeenten die de risicodialoog gaan voeren. “Na de stresstest kun je met de KSS de schade inschatten. Uiteraard met slagen om de arm; het instrument geeft een indicatie.” De Klimaatschadeschatter is gebaseerd op gegevens uit de landelijke Klimaateffectatlas.  Het is ook mogelijk om de eigen gegevens uit de stresstest te gebruiken, zegt Goosen. “Daarvoor wordt momenteel een stappenplan opgesteld, dat zal vooral gebruikt worden door adviesbureaus.”

Steeds meer mogelijkheden

De Klimaatschadeschatter wordt de komende tijd verder uitgebreid, aldus Goosen. “Voor dit jaar staan dertien nieuwe aspecten op de planning. We gebruiken de bollenschema’s van de NAS  (Nationale klimaatadaptatiestrategie – red.) en beoordelen met experts welke schades we kunnen kwantificeren. Volgend jaar komen we in ieder geval ook met getallen voor schade door het dalen van de grondwaterstand, dat kan leiden tot funderingsproblemen.”

Casussen gevraagd

Het kennisprogramma NKWK Klimaatbestendige Stad nodigt gemeenten en waterschappen uit om een eigen casus aan te bieden. Deskundigen gaan aan de slag om voor jouw casus te bepalen wat de klimaatopgave is en welke maatregelen genomen moeten worden om het gebied klimaatadaptatief te maken. Het kennisprogramma test de twee nieuwe instrumenten.

Vijftig procent van de kosten, tot een maximum van 15.000 euro, wordt vergoed door het kennisprogramma. Gemeenten, waterschappen of andere partijen leggen zelf minimaal vijftig procent in. In 2019 is budget beschikbaar voor vijf casussen. Op basis van jouw vraag wordt een onderzoeksvoorstel op maat gemaakt en afspraken gemaakt over de organisatie en financiering. Je kunt je aanmelden tot 15 juni 2019.

Contactpersonen: Han Frankfort (han.frankfort@minienw.nl) en Gemma van Eijsden (gemma.van.eijsden@rws.nl).