Handreiking laat zien hoe decentrale regelgeving kan helpen bij klimaatadaptief bouwen

Gepubliceerd 18 mei 2020

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen al heel veel vastleggen en regelen om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Maar dat gebeurt nog weinig. Daarom is er nu een Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten (pdf, 6.4 MB). Meer over deze handreiking lees je hieronder.

Waarom deze handreiking?

Deze handreiking helpt gemeenten en andere decentrale overheden om klimaatadaptief bouwen en inrichten in hun beleid en plannen vast te leggen. Binnen de huidige wetgeving is er al veel mogelijk op dat gebied, maar gemeenten maken nu nog weinig gebruik van deze mogelijkheden. Dat komt doordat ze vaak niet weten wat er juridisch wel en niet kan.

Wat staat er in de handreiking?

De handreiking laat met voorbeelden zien welke mogelijkheden voor klimaatadaptief inrichten er allemaal zijn binnen de huidige wetgeving. Met een bouwregel in het bestemmingsplan kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat gebouwen zo worden gebouwd dat ze voor genoeg schaduw zorgen. En met een helmelwaterverordening kun je bijvoorbeeld verplicht stellen dat er bij nieuwbouw en bestaande bouw een waterberging komt.

Hoe kun je de handreiking gebruiken?

Deze handreiking kun je als gemeente, waterschap of provincie goed gebruiken tijdens risicodialogen en watertoetsprocessen. Je kunt de handreiking gebruiken om te bepalen op welke manier je klimaatadaptief bouwen het beste kunt regelen. Via decentrale regelgeving? Of misschien beter via stimuleringsmaatregelen of via afspraken in een convenant? De voorbeelden in deze handreiking kun je als richtlijn gebruiken, en je kunt ze natuurlijk ook aanpassen aan lokale situaties.

Wie heeft de handreiking ontwikkeld?

De werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’ heeft deze handleiding ontwikkeld. Deze werkgroep is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Bij het ontwikkelen van de handleiding heeft de werkgroep ook de voorbeeldregels over waterberging gebruikt die Stichting RIONED in de zomer van 2019 heeft opgesteld.