Impulsregeling klimaatadaptatie is gepubliceerd

Gepubliceerd 29 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Deze regeling is eind oktober gepubliceerd in de Staatscourant (pdf, 1.2 MB).

Waarvoor is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren. Het gaat daarbij om maatregelen die wateroverlast en de gevolgen van droogte en overstromingen beperken of voorkomen. De regeling geldt niet voor de bestrijding van hittestress. Ook is hij niet bedoeld voor regulier beheer of achterstallig onderhoud. In de impulsregeling zelf staan alle criteria en randvoorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

Hoe vraag je een bijdrage aan?

Een bijdrage kun je aanvragen via de werkregio van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie waar je deel van uitmaakt. Dit betekent dat je samen met andere partijen in je werkregio een maatregelpakket opstelt voor de periode tot en met 2027, en je samen een investeringsvoorstel indient bij het Rijk. Meerdere werkregio’s samen kunnen ook een voorstel indienen, bijvoorbeeld op het niveau van een gebiedsoverleg.

Ervaringen met de regeling

Vijf werkregio’s hebben in een try-out meegewerkt aan het aanvraagformulier en de regeling. Daaruit bleek dat het aanvraagformulier werkbaar en duidelijk is. Daarnaast deelden ze met elkaar hoe ze de aanvraag binnen de werkregio met elkaar afstemden en organiseerden. De vijf werkregio’s zullen hun ervaringen eind dit jaar en begin volgend jaar delen in regionale bijeenkomsten.

Meer weten?

Ben je al bezig met een aanvraag voor de impulsregeling? En wil je al eerder tips of informatie over ervaringen? Neem dan contact op met één van de vijf werkregio’s die hebben meegewerkt in de try-out: Klimaatbestendig Land van Cuijk, Twents Waternet, Fries Bestuursakkoord Waterketen, Holland Rijnland of het Rijk van Maas en Waal. Meer informatie over deze impulsregeling vind je ook op dit kennisportaal.