Bijna 10 miljoen euro Europese LIFE-IP-subsidie toegekend om Nederland klimaatbestendiger te maken

Gepubliceerd 15 december 2021

In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties (van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en en LTO Noord) een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Het bedrag van bijna 10 miljoen euro is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCCELERATE (afgekort LIFE-IP NAS) dat zes jaar gaat duren: van 2022 tot 2027. Het doel van het programma is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Voor het programma LIFE-IP NAS is in totaal 17 miljoen euro nodig. De betrokken organisaties dragen zelf ruim 7 miljoen euro bij.

Meer aandacht en kennis

Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de organisaties meer investeren in klimaatadaptatie en hun kennis van klimaatadaptatie vergroten. Kern van het programma vormen twintig klimaatadaptatieprojecten die verspreid over het land worden uitgevoerd. Door deze projecten te monitoren en evalueren, kunnen lessen worden getrokken over wat werkt en wat beter kan. Deze lessen worden lokaal, nationaal en op Europees niveau in netwerken gedeeld en actief onder de aandacht gebracht. Het doel hiervan is om andere partijen te inspireren, motiveren en stimuleren om ook aan klimaatadaptatie te gaan bijdragen.

Vier tandwielen

De verschillende activiteiten van LIFE-IP NAS zijn in vier samenhangende doelen verdeeld. Deze vier doelen vormen de ‘tandwielen’ waarmee de organisaties klimaatadaptatie in Nederland willen versnellen:

  1. Kennisdoorwerking & tools: LIFE-IP NAS richt zich erop om kennis over adaptatiemaatregelen bij zoveel mogelijk gebruikers terecht te laten komen. Ook gaat het programma tools ontwikkelen die ingewikkelde lokale, regionale en nationale besluiten over klimaatadaptatie met kennis ondersteunen.
  2. Bewustwording & besef van urgentie: Het programma wil klimaatbewustzijn vergroten en adaptatie verankeren in besluitvormingsprocessen. Ook wil het activiteiten stimuleren die bijdragen aan een klimaatbestendiger Nederland in 2050.
  3. Integrale aanpak & governance: LIFE-IP NAS wil samenwerking tussen disciplines, sectoren en domeinen versterken en een integrale aanpak stimuleren in co-creatie met alle belanghebbenden.
  4. Financiering & businessmodellen: LIFE-IP NAS wil vernieuwende financieringsmodellen in de praktijk testen en verder ontwikkelen voor breder gebruik. Dat maakt het voor bedrijven mogelijk om op een winstgevende manier mee te investeren in adaptatie.

Samenwerkende organisaties

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat coördineert LIFE-IP NAS. Om het thema gezondheid stevig met klimaatadaptatie te verbinden, voert het ministerie het programmamanagement samen met het RIVM. Het programma is met inzet van kennisinstellingen Deltares, Stichting CAS en Samen Klimaatbestendig tot stand gekomen. In het programma LIFE-IP NAS werken 22 organisaties samen: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KNMI, Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM, provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, Waternet, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Dordrecht, gemeente Gouda, gemeente Groningen, gemeente Rotterdam (GGD Rotterdam), gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Zwolle, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, en LTO Noord.

Meer weten?

Wil je meer weten over het programma LIFE-IP NAS? Neem dan contact op via het contactformulier van het Kennisportaal Klimaatadaptatie.