Eerste aanvragen Impulsregeling goedgekeurd

Gepubliceerd 7 juli 2021

In januari dit jaar ging de Impulsregeling Klimaatadaptatie van start. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen bij het Rijk co-financiering van klimaatadaptatiemaatregelen aanvragen. Dat doen ze via de DPRA-werkregio. Het Rijk betaalt een derde van het benodigde bedrag; de werkregio betaalt zelf de rest.

Verantwoordelijk team

Het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de Impulsregeling bestaat uit drie beleidsadviseurs: Janneke Lauwerijssen vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Paul Arentshorst en Tommy Bolleboom namens Rijkswaterstaat. De laatste twee zijn in de woorden van Lauwerijssen "de mensen achter de mailbox", door wie alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Zij beantwoorden ook de vragen die binnenkomen.

Twee aanvragen goedgekeurd

"Begin dit jaar hebben we een rondgang gemaakt langs de werkregio's om iedereen in te lichten over de Impulsregeling en wat die precies inhoudt," vertelt Janneke Lauwerijssen. "We merkten dat mensen het fijn vonden om de gezichten te zien achter de regeling. Dat verlaagt de drempel om contact met ons op te nemen bij vragen of onduidelijkheden. We zijn blij met hoe het tot nu toe loopt: we hebben al vier aanvragen ontvangen, waarvan er twee zijn afgehandeld en goedgekeurd. Die hebben het geld gekregen en kunnen aan de slag.”

Het gaat om de werkregio Goeree-Overflakkee en de werkregio Rijk van Maas en Waal. In de werkregio Goeree-Overflakkee is uit de stresstest en gesprekken gebleken dat de kernen en delen van het landelijk gebied kwetsbaar zijn voor extreme neerslag. Daarom worden drie maatregelen genomen om water te bergen en de afvoercapaciteit te vergroten. De werkregio Rijk van Maas en Waal is divers: deels op de stuwwal gelegen en deels in een laaggelegen gebied. Dit zorgt voor wateroverlast in alle kernen en droogte in de kernen op de stuwwal. In totaal 44 maatregelen moeten deze kwetsbaarheden verminderen. Het gaat om het bergen en vasthouden van water en het vergroten van de afvoercapaciteit door ruimtelijke ingrepen zoals ontstenen, afkoppelen en de aanleg van infiltratiemogelijkheden.

Feedback krijgen

Zeven aanvragen zijn in concept binnen, zegt Janneke Lauwerijssen.  “Want dat kan: wie voor 90 à 95 procent klaar is met de aanvraag, kan deze als conceptaanvraag bij ons laten toetsen.”

Tommy Bolleboom legt uit dat een conceptaanvraag de mogelijkheid biedt om alvast feedback te krijgen en op zaken gewezen te worden die nog beter kunnen. “We merken dat dit de kwaliteit van de definitieve aanvraag ten goede komt. De mogelijkheid van een conceptaanvraag betekent voor ons aan het begin van de rit extra werk, maar dat halen we aan het eind weer in, omdat er minder onduidelijkheid ontstaat en er dus ook minder vragen zijn."

Tips voor aanvragers

Paul Arentshorst: "Vorig jaar hebben we de aanvraagprocedure getest en daar zijn een aantal tips (pdf, 154 kB) uit voortgekomen, die te vinden zijn op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Een van die tips is bijvoorbeeld: Houd binnen je werkregio rekening met partijen die klaarstaan voor samenwerking en partijen die daar moeite mee hebben, om wat voor reden dan ook. Wees solidair naar elkaar. Een andere tip die ik nu wil geven is: hou het kort. En: ga bij het schrijven van je aanvraag eens op onze stoel zitten en vraag je af: zou je deze aanvraag zélf goedkeuren?"

Tommy Bolleboom: "Kijk verder goed naar de randvoorwaarden, zoals dat de maatregelen betrekking moeten hebben op openbaar gebied en dat ze zich niet puur op het bestrijden van hittestress regelen. Je mag dat onderwerp overigens wel meekoppelen. De belangrijkste tip is uiteindelijk: neem bij vragen contact met ons op."

Schop eerder de grond in

Het Team Impulsregeling zoekt uitdrukkelijk de samenwerking op met de aanvragende partijen, om samen het beschikbare geld zo goed mogelijk te besteden, zegt Janneke Lauwerijssen. "De naam zegt het al: de Impulsregeling is bedoeld om een impuls te geven aan klimaatadaptatiemaatregelen in de openbare ruimte. De regeling brengt partijen bij elkaar en zorgt ervoor dat de schop eerder de grond ingaat. Gezien het feit dat de noodzaak van klimaatadaptatie steeds zichtbaarder wordt, denken wij dat dit iets heel positiefs is."